Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας για ένα έτος

Πρόσκληση παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας για ένα έτος. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 22.200,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού 27.528,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Δείτε εδώ την πρόσκληση