Βρίσκεστε εδώ

Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο "Αποκατάσταση φθορών σε δεκαπέντε (15) διαμερίσματα στις περ/κες ενότητες Βορείου Τομέα Αττικής & Ανατ. Αττικής"

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό (κάτω των ορίων) Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών σε δεκαπέντε (15) διαμερίσματα στις περ/κες ενότητες Βορείου Τομέα Αττικής & Ανατ. Αττικής», «με ανοιχτή διαδικασία» με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».

Το έργο είναι εκτιμώμενης κατά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας αξίας 385.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 477.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α.Σ. 203870).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 05/02/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού πατήστε εδώ