Ανάρτηση του Προσωρινού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης Γ’ φάσης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. για τη συμπλήρωση του αντίστοιχου Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης

Σήμερα, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης, Γ ́ φάσης, των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. προκειμένου να συμπληρωθεί το αντίστοιχο Οριστικό Μητρώο Παρόχων.

Δείτε εδώ το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ Γ φάσης

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι κατάρτισης που έχουν απορριφθεί έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους λόγους της απόρριψής τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους, μέσω της  ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://www.voucher.gov.gr/

Αιτιολογημένες ενστάσεις, με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από σήμερα, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.voucher.gov.gr/

Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Το έργο υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς», συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου  νάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -”NextGenerationEU”.

Απευθύνεται σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών και αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση