Παραγωγή και διανομή προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής από τις ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ στις προσφυγικές δοµές

Τις ευχαριστίες της για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος επισιτιστικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες εκφράζει η ∆ιοίκηση του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, προς τους µαθητές τις µαθήτριες της ειδικότητας Αρτοποιΐας - Ζαχαροπλαστικής, όπως επίσης προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους ∆ιευθυντές των Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας ΟΑΕ∆ Ιωαννίνων, Λαµίας, Καλαµακίου Αττικής, Μυτιλήνης και Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Απέδειξαν µε την ευαισθητοποίησή τους και µε την ενεργό συµµετοχή τους, το πνεύµα αλληλεγγύης προς τους δοκιµαζόµενους συνανθρώπους µας.

Σε διάστηµα έξι εβδοµάδων κατά το δίµηνο Απρίλιος – Μάιος 2016 διανεµήθηκαν σε προσφυγικές δοµές µε τη συνεργασία διαφόρων φορέων (Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθµού, ΜΚΟ και Ένοπλες ∆υνάµεις) συνολικά 3.190 κιλά προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (1.980 κιλά άρτου και 1.210 κιλά διάφορων αρτοσκευασµάτων), τα οποία παρήχθησαν από τις ΕΠΑΣ.

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2016 – 2017 το πρόγραµµα παραγωγής αρτοσκευασµάτων για τις προσφυγικές δοµές, θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί µε τη συµµετοχή ακόµα περισσοτέρων Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆.  

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου