Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) έχοντας υπόψη τη με αριθμ. 12694/28-06-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 2272/Β/04-07-2017) καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 01 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών» συγχρηματοδοτείται  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

10-07-2017 Δείτε εδώ την Δημόσια Πρόσκληση

10-07-2017 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη προγράμματος)

04-07-2017 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

13-07-2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Εγχειρίδιο Υποβολής πρότασης για το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών

 

22-10-2018 Απόφαση Ένταξης

26-10-2018 Ανακοίνωση προς ωφελούμενους Δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014-2020

 

08-11-2018 Πρότυπο Απογραφικό Εισόδου ΠΑΝ

08-11-2018 Πρότυπο Απογραφικό Εξόδου ΠΑΝ

08-11-2018 Ενημερωτικό Ερωτηματολογίου

 

30-01-2019 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

 

13-01-2020 Τροποποίηση Υπουργικής απόφασης

13-01-2020 Τροποποίηση ΥΑ (ΦΕΚ 4901/Β/31-12-2019)