Βρίσκεστε εδώ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού (κάτω των ορίων) Διαγωνισμού που αφορά στο έργο της προβολής μηνύματος του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων και των Δράσεων της Δ.ΥΠ.Α.

Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό (κάτω των ορίων) Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της προβολής μηνύματος του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων και των Δράσεων της Δ.ΥΠ.Α. συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00€ πλέον του ΦΠΑ (24%), ήτοι 173.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 5/2024 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 140.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 173.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (ΑΣ: 310291).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/2/2024, ώρα 15:00μμ.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη