Βρίσκεστε εδώ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης (chatbot) για την βελτίωση και αυτοματοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

                                                                                      Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό κάτω των ορίων Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της «ανάπτυξης εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης (chatbot) για την βελτίωση και αυτοματοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 10/2024 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00€ μη συμπ/νου ΦΠΑ, ήτοι, 198.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Οι Δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα την ΣΑΤΑ 034 (Κωδ. Έργου: 2023ΤΑ03400001).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (ΑΣ 349353).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 8/5/2024, ώρα 15:30μμ

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη