Βρίσκεστε εδώ

Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4430/2016 Α'205.

Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4430/2016 Α'205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΚΟΠΟΣ

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ομάδων ανέργων πουπλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, με προτεραιότητα στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μακροχρόνια ανέργους και στους ανέργους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ειδικότερα, το ανωτέρω Πρόγραμμα αποσκοπεί:

  • στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
  • στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
  • στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών,
  • στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας ,
  • στην βελτίωση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας,
  • στην αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων,
  • στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό  10/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

12-02-2024 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης του προγράμματος

31-12-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης για τα βαρέα και ανθυγιεινά

06-02-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης του προγράμματος

31-01-2022 Τροποποίηση ΚΥΑ

31-12-2020 Τροποποίηση ΚΥΑ

31-12-2020 ΦΕΚ Τροποποίησης (ΦΕΚ 5764/Β/29-12-2020)

04-03-2020 Χορήγηση αδειών  σε υπαλληλους  με συμβαση ΙΔΟΧ

28-01-2020 Τροποποίηση ΥΑ (ΦΕΚ 86/Β/24-01-2020) 

21-03-2019 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

12-03-2019  Δικαιώματα ωφελούμενων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας συναφή με την άδεια μητρότητας, τη φροντίδα και την ανατροφή τέκνων

29-01-2019  "ΦΕΚ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ - Συνέχιση απασχόλησης για άλλους δώδεκα (12) μήνες."

06-02-2018 Παροχή Πληροφοριών σχετικά με την με αριθμ. 546/11/04-01-2018 ΚΥΑ  (16/Β/11-01-2018 ΦΕΚ) τροποποίηση της υπ΄αριθμ οικ.55932/1016/2.12.2016 (Β' 3888) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει 

02-01-2018 Παρουσιολόγιο 

02-01-2018 Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα 

02-01-2018 Πίνακας Προσληφθέντων Ωφελουμένων 

02-01-2018 Οδηγός εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης,αντικατάστασης,προσλήψεων και καταβολής επιχορήγησης ,στο πλαίσιο της ΔΠ για το "Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.1135 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας,του άρθρου 64 του ν.4430/2016(Α΄205)

03-01-2018 Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμων 

15-01-2018 ΦΕΚ Τροποποίησης 11-01-2018

Ανάρτηση οριστικών πινάκων Κατάταξης ανέργων

15-11-2017 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

15-11-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

15-11-2017 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων

23-10-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

23-10-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

23-10-2017 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Έναρξη Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 

01-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση

01-08-2017 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Φορέα υποδοχής, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

01-08-2017 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

01-08-2017 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

02-08-2017 ΦΕΚ 3888/02-12-2016

02-08-2017 ΦΕΚ 3942/08-12-2016  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

02-08-2017 ΦΕΚ 2195/27-06-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

02-08-2017 ΦΕΚ 2357/11-07-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ