Βρίσκεστε εδώ

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ,22-29 ετών,σε Υπουργεία/εποπτευόμενους δημ. φορείς

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να  πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, καθώς και  την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες (brain drain), προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Εγγεγραµµένοι άνεργοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.), πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυµάτων, ηλικίας 22-29 ετών, που δεν συµµετέχουν σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, για χρονικό διάστηµα 12 µηνών, σε Υπουργεία και εποπτευόµενους δηµόσιους φορείς.

28-05-2020 ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ

07-12-2018 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 

22-11-2018 Δημόσια Πρόσκληση

22-11-2018 ΦΕΚ

22-11-2018 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθεμένων θέσεων ανά  Φορέα Υποδοχής, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)
22-11-2018 Παράρτημα ΙΙ Προσοντολόγιο

22-11-2018 Παράρτημα ΙΙΙ Προσοντολόγιο

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων

21-01-2019 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

21-01-2019 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

21-01-2019 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

21-01-2019 Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολή της επιχορήγησης

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

02-01-2019 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων 

02-01-2019 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

02-01-2019 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων 

Έντυπα 

24-11-2020 Βεβαίωση Φορέα Υποδοχής 2η έκδοση

11-02-2019 Βεβαιωση Φορέα Υποδοχής

11-02-2019 Πίνακας Τοποθετημένων Ωφελουμένων 

11-02-2019  Παρουσιολόγιο Πρώτη έκδοση 

12-02-2019 Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση 

04-04-2019 Παρουσιολόγιο Δεύτερη Έκδοση 

22-04-2019 Απογραφικό Δελτίο Εισόδου 

22-04-2019 Απογραφικό Δελτίο Εξόδου