Βρίσκεστε εδώ

Επαγγελματική Εκπαίδευση

 • Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ( Δ.ΥΠ.Α.)

  Η Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) διατηρεί 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας σε όλη την Ελλάδα, όπου φοιτούν 7.500 – 8.000 μαθητές και λειτουργούν Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.).

  Οι ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α  λειτουργούν ήδη από το 1952, εφαρμόζοντας με επιτυχία τον θεσμό της Μαθητείας, το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη, με την αμειβόμενη Μαθητεία (υλοποίηση προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 

  Η διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη (4 εξάμηνα).  Καθ όλη τη διάρκεια φοίτησης ο μαθητής παρακολουθεί το απόγευμα τα μαθήματά του στην τάξη, ενώ το πρωί απασχολείται ως ασκούμενος σε κάποια επιχείρηση.

  Οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ΔΕΚΟ, Δήμους και στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εθνικής οικονομίας και σε πολλές τεχνικές ειδικότητες, όπως Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής,  Κομμωτικής Τέχνης, Ξυλουργών-Επιπλοποιών, Υφάσματος-Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος, Υπαλλήλων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ.α. 

  Στόχος είναι οι μαθητές ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους, να έχουν αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Το σύστημα on the job-training που εφαρμόζει  η  Δ.ΥΠ.Α (τ.ΟΑΕΔ), έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην πράξη καθώς οι μαθητές σε σημαντικό ποσοστό, μετά το τέλος των σπουδών τους, συνεχίζουν να απασχολούνται στις θέσεις πρακτικής άσκησης

  Υποβολή αιτήσεων για το σχολικό έτος 2024-25 αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

  https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa

  logo2_PAN-1ΕΣΠΑ 2021 - 2027

   
 • Λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας
   • Στη Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)  λειτουργούν 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας, οι οποίες ακολουθούν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη (4 εξάμηνα), κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα (1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα  πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους (4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα).

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα, που φοιτούν οι μαθητές στο σχολείο (πρωινό ωράριο), δεν πηγαίνουν στην επιχείρηση/φορέα που πραγματοποιούν  πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο, εφόσον το ωράριο εργασίας της επιχείρησης συμπίπτει με το πρωινό ωράριο παρουσίας των μαθητών στη Σχολή Μαθητείας.

     

    logo2_PAN-1ΕΣΠΑ 2021 - 2027

     
 • Προϋποθέσεις Εγγραφής
   • Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου και ηλικίας έως 29 ετών. Η εισαγωγή στις ΕΠΑΣ επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων (βαθμός τίτλου σπουδών, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).

 • Θεωρητική Και Εργαστηριακή Εκπαίδευση
   • Κατά τα δύο έτη σπουδών, οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή Μαθητείας  για 21 ώρες την εβδομάδα, βάσει συγκεκριμένων ωρολογίων αναλυτικών προγραμμάτων.

 • Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση
   • Παράλληλα με την εκπαίδευση στη Σχολή, οι μαθητές εντάσσονται σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο και  υπογράφουν Σύμβαση Μαθητείας. Κατά τη διάρκεια του ως άνω προγράμματος οι μαθητές αμείβονται, ασφαλίζονται από τον εργοδότη τους και τυγχάνουν άλλων παροχών, όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

   • Σύμβαση Μαθητείας

    Κατά την έναρξη της Μαθητείας (υλοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο) μεταξύ εργοδότη, μαθητή και Σχολής υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της Μαθητείας, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητή.

   • Ποσοστά Αμοιβής Μαθητών

    Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές αμείβονται, σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, με ποσοστό 80% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Από 1/4/2024 η  αποζημίωση των μαθητευομένων ορίζεται στα  29,66€ (37,07€ * 80% = 29,66€) ανά ημέρα πρακτικής άσκησης.

    Η πράξη Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α. (τ.ΟΑΕΔ) έχει ενταχθεί στο ΕΠΑΝΑΔ & ΕΔΒΜ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

 • Εγγραφές
   • Σήμερα, Δευτέρα 17 Ιουνίου στις 17:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2024-25, σε 37 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

    Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι 15-29 ετών (γεννήθηκαν τα έτη 1995-2009) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 118,64 ευρώ ή 148,30 ευρώ την εβδομάδα (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας, αντίστοιχα) για 2 έτη.

    Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση:

    https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa

    Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑΗ ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα μας που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

    Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.

    Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

    • Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση

    • Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα

    • Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

    • Λαμβάνουν επίδομα στέγασης που ανέρχεται στα 240 ευρώ μηνιαίως, καθώς και σίτισης που ανέρχεται στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

    • Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές

    • Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

    Φέτος θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

    • Αισθητικής Τέχνης

    • Αργυροχρυσοχοΐας

    • Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

    • Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

    • Βοηθός Γενικής Νοσηλείας

    • Βοηθός Φαρμακείου

    • Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας

    • Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

    • Επεξεργασία Γούνας

    • Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου

    • Κοινωνικών Φροντιστών

    • Κομμωτικής Τέχνης

    • Κτηριακών Έργων

    • Μαγειρικής Τέχνης

    • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

    • Ξυλουργών – Επιπλοποιών

    • Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων

    • Τεχνίτης Αμαξωμάτων

    • Τεχνίτης Έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών και εγκαταστάσεων

    • Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC)

    • Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων

    • Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

    • Τεχνίτης Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

    • Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών

    • Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

    • Τεχνίτης Μηχανών & Συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

    • Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας

    • Τεχνίτης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας

    • Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

    • Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

    • Τεχνίτης Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων

    • Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας

    • Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS)

    • Υπάλληλος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

    • Υφάσματος Ένδυσης και Σχεδιασμού ενδύματος

    • Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου

    • Ωρολογοποιίας

    Δείτε εδώ το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    Δείτε εδώ τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ

    Δείτε εδώ την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ

    Δείτε έδω τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

    Δείτε εδώ την Απόφαση για Συμπληρωματική Έγκριση Ειδικοτήτων

    logo2_PAN-1ΕΣΠΑ 2021 - 2027

     
   • Χρήσιμοι σύνδεσμοι
 • Επιδόματα Σίτισης - Στέγασης
   • Επίδομα στέγασης δικαιούνται οι μαθητευόμενοι της Α’ και Β’ Τάξης των ΕΠΑΣ/ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

    1. Διαμένουν μόνιμα εκτός της πόλης που εδρεύει η Εκπαιδευτική Μονάδα της ΕΠΑΣ/ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ και είναι αδύνατη η καθημερινή μετακίνησή τους για την παρακολούθηση των μαθημάτων και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο.

    2. Δεν λειτουργεί Εκπαιδευτική Μονάδα ΕΠΑ.Σ/Π.ΕΠΑ.Σ με την ίδια ειδικότητα πλησιέστερα προς τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

    3. Δεν έχει κριθεί η φοίτησή τους ανεπαρκής, λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις αριθμού των απουσιών, πάνω από μια φορά.

    4. Δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο από άλλη επαγγελματική σχολή μαθητείας της ΔΥΠΑ (π. ΟΑΕΔ).

    5. Το μηνιαίο επίδομα στέγασης έχει οριστεί στα 240€.

    6. Μαθητευόμενοι των ΕΠΑ.Σ και των Π.ΕΠΑ.Σ της ΔΥΠΑ, που δικαιούνται επίδομα στέγασης, δικαιούνται και ημερήσιο επίδομα σίτισης, το οποίο αντιστοιχεί σε 9.00€.

     

    logo2_PAN-1ΕΣΠΑ 2021 - 2027

     
 • Μαθητεία - Πληροφορίες για τον εργοδότη
   • Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. λειτουργούν σύμφωνα με  το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑΣ (για 1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα, πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους  (για 4 ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον).  Κατά την υλοποίηση του προγράμματος  μάθησης  σε εργασιακό χώρο  ισχύουν τα ακόλουθα:

    1. Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και η λήξη του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητευόμενου. 
    2. Ο  ασκούμενος μαθητής ακολουθεί, κατά κανόνα, το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η απασχόληση όλων των μαθητών είναι 6 ώρες την ημέρα και μέχρι 30 ώρες την εβδομάδα.  
    3. Σε περίπτωση τετραήμερης ή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες απασχόλησης είναι 24 ή 30 αντίστοιχα. Συμψηφισμός στις ώρες εργασίας των υπολοίπων ημερών δεν γίνεται και δεν επιδοτείται σε καμία περίπτωση ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Επίσης δεν επιδοτείται η ημέρα κατά την οποία ο μαθητής υποχρεούται να προσέρχεται πρωί στο σχολείο.

     

    Ο εργοδότης που προτίθεται να διαθέσει θέσεις Μαθητείας σε μαθητές των ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α.  πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Επίσης, ο εργοδότης μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων.

     

    Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο αριθμός των μαθητευομένων που δύναται να δέχεται κάθε Επιχείρηση- Φορέας παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί.

    Πίνακας: Ο αριθμός των μαθητευομένων που δύναται να δέχεται κάθε Επιχείρηση- Φορέας όπως ορίζεται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΦΒ7/108652/Κ3/06.09.2021 ΚΥΑ «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» όπως ισχύει.

    Αριθμός Εργαζομένων Επιχείρησης

    (με σχέση εξαρτημένης εργασίας)

    Ανώτατος Αριθμός Θέσεων Μαθητείας όλων των Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

    (ΕΠΑΣ - ΕΠΑΛ - ΙΕΚ)

    Ατομική Επιχείρηση

    1

    1 έως 5

    1

    6 έως 10

    2

    11 έως 14

    2

    15 έως 20

    3

    21  έως 26

    4

    27  έως  32

    5

    33 έως 38

    6

    39 έως 44

    7

    45 έως 50

    8

    51 έως 55

    9

    56 έως 61

    10

    Γενικά, το ποσοστό των μαθητευόμενων σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο. Συγχρόνως, ο αριθμός των μαθητευόμενων ανά παράρτημα επιχείρησης ή φορέα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 40 ατόμων. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα οποία δε διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων.

    Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014 - 2020".

    logo2_PAN-1ΕΣΠΑ 2021 - 2027

     

     

 • Αμοιβές Μαθητείας Πρακτικής Άσκησης
   • Οι μαθητές των ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α.  κατά τη διάρκεια της Μαθητείας (υλοποίηση προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο) , αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 80% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (37,07€), δηλαδή με 29,66€. Το ως άνω ποσοστό αμοιβής ισχύει για όλα τα εξάμηνα σπουδών.

    Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο, και δεδομένου ότι οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή, θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών (δηλαδή στο ποσό των 14,83€ ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών για κάθε ημέρα Πρακτικής Άσκησης διαμορφώνονται σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί.

     

    ΠΙΝΑΚΑΣ (1) για μαθητευόμενους στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα από 01-04-2024

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

    Ημερομίσθιο

    37,07€ * 80% = 29,66€

    Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

    29,66€ / 2 = 14,83€

    Εισφορές εργοδότη

    14,83€ * 34,51% = 5,12€

    Εισφορές μαθητή

    14,83€ * 1,65% = 0,24€

    Σύνολο εισφορών

    5,12€ + 0,24€ = 5,36€

    Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή

    29,66€ - 0,24€ = 29,42€

    Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

    29,66€ (ημερομίσθιο) – 25€ (επιδότηση) = 4,66 €

    4,66€ + 5,12€ (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,78€

    Η ασφαλιστική τακτοποίηση των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της ΔΥΠΑ που πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο γίνεται σύμφωνα με τις εγκυκλίους 20/2022 και 7/2023 του ΕΦΚΑ.

     

    Από το 1995 μέχρι σήμερα, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κάθε χρόνο, επιδοτείται η κάθε μέρα Μαθητείας(υλοποίηση προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο) των μαθητών τετραήμερης ή πενθήμερης  πραγματικής απασχόλησης (από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου). Το ποσό της επιδότησης για το έτος 2024 έχει οριστεί στα 25,00 ευρώ την ημέρα και καταβάλλεται αποκλειστικά στους μαθητές από την ΕΠΑΣ φοίτησης.

    Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας και λοιπών επιδομάτων, όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. Στις περιπτώσεις σπουδαστικής και κανονικής άδειας καταβάλλεται ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο από τους εργοδότες στους μαθητές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

     Συγκεκριμένα:

    • Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που πραγματοποιούν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε φορείς του Δημοσίου, γίνεται στο σύνολο του προβλεπόμενου ημερομισθίου από τους εργοδότες.
    • Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που πραγματοποιούν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) στον Ιδιωτικό τομέα, καταβάλλεται από το ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. (τ.ΟΑΕΔ)  της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.1346/83 & Ν.3144/2003).
    • Η διαδικασία καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία περιγράφονται στην ενότητα των Φοιτητικών Παροχών.
    • Η αποζημίωση για τις ημέρες της κανονικής άδειας καταβάλλεται από τους εργοδότες στο σύνολο του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ημερομισθίου για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. (29,66€). Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

    Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014 - 2020".

    logo2_PAN-1ΕΣΠΑ 2021 - 2027

     
 • Άδειες
   • Κανονικές άδειες

    Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος κανονική άδεια με αποδοχές  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις . Αναλυτικά οι αποδοχές για τις άδειες μαθητών ΕΠΑΣ παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα.

    Πίνακας Υπολογισμού Αποδοχών Κανονικών Αδειών Μαθητών ΕΠΑΣ.

    Άδειες Μαθητών ΕΠΑΣ

     

    Ανά έτος

    Ανά μήνα

    για 2 μήνες

    για 6 μήνες

    για 8 μήνες

    για 10 μήνες

    Για πρακτική 4 ημέρες την εβδομάδα

    16,00

    1,33

    2,67

    8,00

    10,67

    13,33

    Για πρακτική 5 ημέρες την εβδομάδα

    20,00

    1,67

    3,33

    10,00

    13,33

    16,67

   • Σπουδαστική άδεια

    Οι μαθητές, που δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται κάθε χρόνο – πέρα από την κανονική άδεια – πρόσθετη άδεια, (σπουδαστική), μέχρι 30 εργάσιμες ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο το χρόνο, ανεξάρτητα από το χρόνο προηγούμενης απασχόλησής τους, για συμμετοχή τους στις εξετάσεις (άρθρο 2 του Ν. 1346/83 και υπ’ αριθμ. 34651/29-11-96 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Η ως άνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

 • 1Η ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΛΑΓΚΑΔΑ 117-119

  Πόλη:

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  56123

  Τηλέφωνo:

  2310721858

  Email:

  epas.thes1@dypa.gov.gr

  1h-epas-thessalonikhs

  2Η ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΛΑΓΚΑΔΑ 117-119

  Πόλη:

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  56123

  Τηλέφωνo:

  2310729250

  Email:

  epas.thes2@dypa.gov.gr

  2h-epas-thessalonikhs

  ΕΠΑΣ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

  Διεύθυνση:

  ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ

  Πόλη:

  ΙΛΙΟΝ

  Ταχ. Κώδικας:

  13122

  Τηλέφωνo:

  2102311083

  Email:

  epas.anargiron@dypa.gov.gr

  epas-ag-anargyron

  ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  Διεύθυνση:

  1ο ΧΛΜ.Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

  Πόλη:

  ΑΓΡΙΝΙΟ

  Ταχ. Κώδικας:

  30100

  Τηλέφωνo:

  2641021630

  Email:

  epas.agrinio@dypa.gov.gr

  epas-agriniu

  ΕΠΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

  Διεύθυνση:

  ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11

  Πόλη:

  ΑΙΓΑΛΕΩ

  Ταχ. Κώδικας:

  12243

  Τηλέφωνo:

  2105989452

  Email:

  epas.egaleo@dypa.gov.gr

  epas-aigaleo

  ΕΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  Διεύθυνση:

  4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΓΙΑΣ

  Πόλη:

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  68100

  Τηλέφωνo:

  2551023709

  Email:

  epas.alex@dypa.gov.gr

  epas-aleksandrupolhs

  ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Διεύθυνση:

  7ο XΛΜ. ΛΕΩΦ. ΑΡΓΟΥΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ

  Πόλη:

  ΝΑΥΠΛΙΟ

  Ταχ. Κώδικας:

  21100

  Τηλέφωνo:

  2752028675

  Email:

  epas.argolida@dypa.gov.gr

  epas-argolidas

  ΕΠΑΣ ΑΡΤΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΔΙΌΔΙΑ ΆΡΤΑΣ-ΠΈΤΑ (ΑΠΌ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΔΌ)

  Πόλη:

  ΑΡΤΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  47100

  Τηλέφωνo:

  2681070006

  Email:

  epas.arta@dypa.gov.gr

  epas-artas

  ΕΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  Πόλη:

  ΒΕΡΟΙΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  59100

  Τηλέφωνo:

  2331028167

  Email:

  epas.veria@dypa.gov.gr

  epas-berias

  ΕΠΑΣ ΒΟΛΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΑΘΗΝΩΝ 64

  Πόλη:

  ΒΟΛΟΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  38334

  Τηλέφωνo:

  2421063688

  Email:

  epas.volos@dypa.gov.gr

  epas-bolu

  ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 17

  Πόλη:

  ΓΑΛΑΤΣΙ

  Ταχ. Κώδικας:

  11141

  Τηλέφωνo:

  2102287460

  Email:

  epas.galatsi@dypa.gov.gr

  epas-galatsiu

  ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

  Διεύθυνση:

  7ο ΧΛΜ. ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

  Πόλη:

  ΔΡΑΜΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  66100

  Τηλέφωνo:

  2521081131

  Email:

  epas.drama@dypa.gov.gr

  epas-dramas

  ΕΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πόλη:

  ΜΑΝΔΡΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  19600

  Τηλέφωνo:

  2105542375

  Email:

  epas.elefsina@dypa.gov.gr

  epas-elefsinas

  ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΠΕΥΚΩΝ 112

  Πόλη:

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  14122

  Τηλέφωνo:

  2102819659

  Email:

  epas.neo.iraklio@dypa.gov.gr

  epas-hrakliu-attikhs

  ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 64

  Πόλη:

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Ταχ. Κώδικας:

  71304

  Τηλέφωνo:

  2810317770

  Email:

  epas.iraklio@dypa.gov.gr

  epas-hrakliu-krhths

  ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Διεύθυνση:

  3ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ

  Πόλη:

  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  45500

  Τηλέφωνo:

  2651040858

  Email:

  epas.ioannina@dypa.gov.gr

  epas-ioanninon

  ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2

  Πόλη:

  ΚΑΒΑΛΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  65201

  Τηλέφωνo:

  2510228834

  Email:

  epas.kavala@dypa.gov.gr

  epas-kabalas

  ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6

  Πόλη:

  ΑΛΙΜΟΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  17456

  Τηλέφωνo:

  2109915025

  Email:

  epas.kalamaki@dypa.gov.gr

  epas-kalamakiu

  ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ

  Πόλη:

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  24100

  Τηλέφωνo:

  2721069320

  Email:

  epas.kalamata@dypa.gov.gr

  epas-kalamatas

  ΕΠΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 226

  Πόλη:

  ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  43131

  Τηλέφωνo:

  2441071560

  Email:

  epas.karditsa@dypa.gov.gr

  epas-karditsas

  ΕΠΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΚΑΡΑΟΛΗ 10

  Πόλη:

  ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  52100

  Τηλέφωνo:

  2467084394

  Email:

  epas.kastoria@dypa.gov.gr

  epas-kastorias

  ΕΠΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

  Πόλη:

  ΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  60132

  Τηλέφωνo:

  2351035165

  Email:

  epas.katerini@dypa.gov.gr

  epas-katerinhs

  ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Διεύθυνση:

  3ο ΧΛΜ.ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

  Πόλη:

  ΚΕΡΚΥΡΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  49100

  Τηλέφωνo:

  2661039250

  Email:

  epas.kerkira@dypa.gov.gr

  epas-kerkyras

  ΕΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

  Διεύθυνση:

  Γ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ 16

  Πόλη:

  ΚΙΛΚΙΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  61100

  Τηλέφωνo:

  2341020596

  Email:

  epas.kilkis@dypa.gov.gr

  epas-kilkis

  ΕΠΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Διεύθυνση:

  11ο ΧΛΜ. ΚΟΖΑΝΗΣ -ΛΑΡΙΣΑΣ

  Πόλη:

  ΚΟΖΑΝΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  50100

  Τηλέφωνo:

  2461020041

  Email:

  epas.kozani@dypa.gov.gr

  epas-kozanhs

  ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ

  Πόλη:

  ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  69100

  Τηλέφωνo:

  2531024918

  Email:

  epas.komotini@dypa.gov.gr

  epas-komothnhs

  ΕΠΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΛΑΚΚΙΑ ΘΕΡΜΗΣ

  Πόλη:

  ΛΑΚΚΙΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  57006

  Τηλέφωνo:

  2396022769

  Email:

  epas.lakkia@dypa.gov.gr

  epas-lakkias

  ΕΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93

  Πόλη:

  ΛΑΜΙΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  35133

  Τηλέφωνo:

  2231024151

  Email:

  epas.lamia@dypa.gov.gr

  epas-lamias

  ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10

  Πόλη:

  ΛΑΡΙΣΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  41447

  Τηλέφωνo:

  2410564650

  Email:

  epas.larisa@dypa.gov.gr

  epas-larisas

  ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Πόλη:

  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

  Ταχ. Κώδικας:

  30200

  Τηλέφωνo:

  2631051013

  Email:

  epas.messologiou@dypa.gov.gr

  epas-mesologgiu

  ΕΠΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47

  Πόλη:

  ΜΟΣΧΑΤΟ

  Ταχ. Κώδικας:

  18345

  Τηλέφωνo:

  2104829882

  Email:

  epas.moshato@dypa.gov.gr

  epas-mosxatu

  ΕΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ ΛΕΣΒΟΥ

  Πόλη:

  ΜΥΤΙΛΗΝΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  81100

  Τηλέφωνo:

  2251032617-8

  Email:

  epas.mitilini@dypa.gov.gr

  epas-mytilhnhs

  ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2

  Πόλη:

  ΞΑΝΘΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  67100

  Τηλέφωνo:

  2541062833

  Email:

  epas.xanthi@dypa.gov.gr

  epas-ksanthhs

  ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 62

  Πόλη:

  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  68200

  Τηλέφωνo:

  2552024840

  Email:

  epas.orestiada@dypa.gov.gr

  epas-orestiadas

  ΕΠΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΣΙΝΑ και ΔΩΔΩΝΗΣ, ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ

  Πόλη:

  ΠΑΛΛΗΝΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  15351

  Τηλέφωνo:

  2106030466

  Email:

  epas.pallini@dypa.gov.gr

  epas-pallhnhs

  ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

  Διεύθυνση:

  Λ.ΑΘΗΝΩΝ 89

  Πόλη:

  ΡΙΟ

  Ταχ. Κώδικας:

  26500

  Τηλέφωνo:

  2610966904

  Email:

  epas.patra@dypa.gov.gr

  epas-patras

  ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Διεύθυνση:

  Κ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 17-19

  Πόλη:

  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  18545

  Τηλέφωνo:

  2104114648

  Email:

  epas.pireas@dypa.gov.gr

  epas-piraia

  ΕΠΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΡΙ

  Πόλη:

  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  50200

  Τηλέφωνo:

  2463080444

  Email:

  epas.ptolemaida@dypa.gov.gr

  epas-ptolemaidas

  ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

  Διεύθυνση:

  4ο ΧΛΜ.ΛΕΩΦ.ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

  Πόλη:

  ΠΥΡΓΟΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  27100

  Τηλέφωνo:

  2621033012

  Email:

  epas.pirgos@dypa.gov.gr

  epas-pyrgu

  ΕΠΑΣ ΡΕΝΤΗ

  Διεύθυνση:

  ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 83

  Πόλη:

  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  18233

  Τηλέφωνo:

  2103478333

  Email:

  epas.rendi@dypa.gov.gr

  epas-renth

  ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 93

  Πόλη:

  ΡΟΔΟΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  85100

  Τηλέφωνo:

  2241031077

  Email:

  epas.rodos@dypa.gov.gr

  epas-rodu

  ΕΠΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

  Πόλη:

  ΣΑΛΑΜΙΝΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  18900

  Τηλέφωνo:

  2104649826

  Email:

  epas.salamina@dypa.gov.gr

  epas-salaminas

  ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

  Διεύθυνση:

  6ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  Πόλη:

  ΣΕΡΡΕΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  62100

  Τηλέφωνo:

  2321090720

  Email:

  epas.serres@dypa.gov.gr

  epas-serron

  ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΠΑΡΟΡΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

  Πόλη:

  ΣΠΑΡΤΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  23100

  Τηλέφωνo:

  2731082270

  Email:

  epas.sparti@dypa.gov.gr

  epas-sparths

  ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  Διεύθυνση:

  ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Πόλη:

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ταχ. Κώδικας:

  22100

  Τηλέφωνo:

  2710233061

  Email:

  epas.tripoli@dypa.gov.gr

  epas-tripolhs

  ΕΠΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΛΕΝΤΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ 2 (ΕΝΤΌΣ ΚΤΙΡΊΟΥ ΠΥΡ-ΚΑΛ)

  Πόλη:

  ΥΜΗΤΤΟΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  17237

  Τηλέφωνo:

  2109765776

  Email:

  epas.imittos@dypa.gov.gr

  epas-ymhttu

  ΕΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  Διεύθυνση:

  3ο ΧΛΜ. ΟΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ

  Πόλη:

  ΦΛΩΡΙΝΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  53100

  Τηλέφωνo:

  2385022357

  Email:

  epas.florina@dypa.gov.gr

  epas-florinas

  ΕΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

  Διεύθυνση:

  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

  Πόλη:

  ΧΑΛΚΙΔΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  34002

  Τηλέφωνo:

  2221054106

  Email:

  epas.halkida@dypa.gov.gr

  epas-xalkidas

  ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

  Διεύθυνση:

  ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

  Πόλη:

  ΧΑΝΙΑ

  Ταχ. Κώδικας:

  73006

  Τηλέφωνo:

  2824022314

  Email:

  epas.hania@dypa.gov.gr

  epas-xanion

  ΕΠΑΣ ΧΙΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΛΕΩΦ. ΚΑΡΦΑ & ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

  Πόλη:

  ΧΙΟΣ

  Ταχ. Κώδικας:

  82100

  Τηλέφωνo:

  2271029531

  Email:

  epas.hios@dypa.gov.gr

  epas-xiu

  ΕΠΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

  Διεύθυνση:

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73

  Πόλη:

  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

  Ταχ. Κώδικας:

  57013

  Τηλέφωνo:

  2310696216

  Email:

  epas.oreokastro@dypa.gov.gr

  epas-oraiokastru

 • Τα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α και της αγοράς εργασίας. Κύριο έργο των Γ.Ε.Α.Σ. είναι η πληροφόρηση των μαθητών σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης «προγράμματος μάθησης σε εργασιακούς χώρους» στο πλαίσιο του δυϊκού συστήματος Μαθητείας, η ενημέρωση των αποφοίτων για τις μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και επιχειρήσεων, με στόχο την προβολή του έργου των ΕΠΑΣ Μαθητείας.

   

   

   


   

 • Αρμοδιότητες Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας
   • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΑΣ

    • Ενημέρωση των υποψήφιων μαθητών σχετικά με τις ειδικότητες φοίτησης στις ΕΠΑΣ Μαθητείας και τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές.

    • Παροχή πληροφόρησης σε μαθητές και αποφοίτους των ΕΠΑΣ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις δυνατότητες απασχόλησης και τις προϋποθέσεις δημιουργίας ατομικών επιχειρήσεων.

    • Συντονισμός της διαδικασίας για την τοποθέτηση μαθητών σε θέσεις Μαθητείας αντίστοιχες με την ειδικότητά τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

    • Συγκρότηση ομάδων Επαγγελματικού Προσανατολισμού για υποψήφιους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας, καθώς και ομάδων Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας και Επιχειρηματικότητας για τελειόφοιτους και απόφοιτους των ΕΠΑΣ Μαθητείας.

    • Ανάπτυξη μόνιμων συνεργασιών με τους κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τα εμπορικά, βιομηχανικά και βιοτεχνικά Επιμελητήρια, τα εργατικά κέντρα, τα επαγγελματικά σωματεία, και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

    • Διοργάνωση ημερίδων καριέρας με τη συμμετοχή μαθητών, αποφοίτων ΕΠΑΣ, επιχειρήσεων και εργοδοτικών φορέων (Ημέρες Σταδιοδρομίας, Open Days).

    • Διοργάνωση ετήσιας συνάντησης με φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο αμοιβαίας ενημέρωσης για την πορεία της τοπικής αγοράς εργασίας.

    • Διοργάνωση διαλέξεων επιχειρηματικότητας στο χώρο των σχολών κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

    • Διοργάνωση διαγωνισμών για την ανάδειξη δεξιοτήτων των μαθητών με συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, κλαδικών φορέων, Επιμελητηρίων, Δήμων κ.λπ.

    Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στις εκπαιδευτικές δομές της ΔΥΠΑ.

     

     
 • Πρωτοβουλίες/δράσεις των ΕΠΑΣ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2023-2024
 •  

  Υποβολή αιτήσεων για το σχολικό έτος 2024-25 αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

   
   
   
  Η Δ.ΥΠ.Α. ίδρυσε το 2021 επτά (7) νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας, οι οποίες λειτουργούν σε επτά πόλεις, με τρεις ειδικότητες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Οι ειδικότητες στις Πειραματικές Σχολές είναι:
  ● Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
  ● Τεχνίτης Επισιτισμού
  ● Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου.
  Για τη λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Σ, η Δ.ΥΠ.Α. συνεργάζεται με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του τουρισμού. Οι Π.ΕΠΑ.Σ εγγυώνται την τοποθέτηση όλων των μαθητευόμενων σε θέσεις μαθητείας σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4* και 5*), αλλά και ενισχύουν την προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασής τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. Οι Π.ΕΠΑ.Σ θα λειτουργήσουν για τη σχολική χρονιά 2024-2025, με κατά τόπους διαφορετικές ειδικότητες σε Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο, Μυτιλήνη, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα. Η αμοιβή των σπουδαστών στις Π.ΕΠΑ.Σ αντιστοιχεί στο 95% του κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται πλήρως στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισης είναι συντάξιμος.

  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή, ΕΣΠΑ 2021 – 2027» και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
   
   
   

   
 • Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
   •  

 • Τεχνίτης Επισιτισμού
   •  

 • Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείων
   •  

 • Εκπαιδευόμενοι στις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας
   • Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. στον Κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας

    Ξεκινάει αύριο, Τετάρτη 17 Ιουλίου, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητριών και μαθητών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2024-25, σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας: Υποδοχή Πελατών Ξενοδοχείου, Μαγειρικής Τέχνης και Επισιτισμού.

    Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες και όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» απαιτείται η καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).

    Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του gov.gr στη διεύθυνση:

    https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa

    Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ

    Οι ΠΕΠΑΣ λειτουργούν σε 7 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) και εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

    Το θεωρητικό μέρος υλοποιείται στις ΠΕΠΑΣ από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ η μαθητεία στις επιχειρήσεις πραγματοποιείται από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο με 8ωρη ημερήσια απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα. Η αμοιβή των μαθητών κατά τη διάρκεια της μαθητείας στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 176,10 € την εβδομάδα.

    Για τη λειτουργία των ΠΕΠΑΣ, η ΔΥΠΑ συνεργάζεται με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του τουρισμού. Η συνεργασία εγγυάται την τοποθέτηση σε θέσεις μαθητείας σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4* και 5*), αλλά και ενισχύει την προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

    Οι ειδικότητες στις 7 ΠΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2024-25 είναι οι εξής:

    Π.ΕΠΑ.Σ Καλαμακίου – Ηρακλείου Κρήτης – Ρόδου:

    • Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

    • Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

    • Τεχνίτης Επισιτισμού

    Π.ΕΠΑ.Σ Μυτιλήνης – Πάτρας:

    • Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

    • Τεχνίτης Επισιτισμού

    Π.ΕΠΑ.Σ Θεσσαλονίκης:

    • Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

    • Τεχνίτης Επισιτισμού

    Π.ΕΠΑ.Σ Κέρκυρας:

    • Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

    Οι μαθήτριες και οι μαθητές των ΠΕΠΑΣ:

    • Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση.

    • Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.

    • Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

    • Λαμβάνουν επίδομα στέγασης, που διπλασιάστηκε στα 240 ευρώ μηνιαία, καθώς και σίτισης, που αυξήθηκε στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

    • Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.

    • Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

     

    Δείτε εδώ το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    Δείτε εδώ τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΠΑΣ

    Δείτε εδώ τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 • Καθηγητές στις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας
   • Εκπαιδευτικό Προσωπικό Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α

    Η πρόσληψη του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑ.Σ και Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης  ανακοινώνεται με την ανάρτηση σχετικής προκήρυξης  στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α ( τ.ΟΑΕΔ). Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους υποβάλλονται  μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου κάθε έτους. Στην συνέχεια, οι υποψήφιοι αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης  κατά αύξοντα αριθμό μορίων. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υπ΄αριθμ. 57531/2021  Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 3552/Β΄/3-8-2021).

    Το εκπαιδευτικό προσωπικό αναλαμβάνει καθήκοντα στις ΕΠΑΣ Μαθητείας με την έναρξη  κάθε σχολικού έτους, δηλαδή μετά τις 20 Σεπτεμβρίου και στις Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας μετά την 31 Οκτωβρίου όπου και απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ως ωρομίσθιος ή ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός (άρθρο 3, παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98).

    Τηλεφωνα Επικοινωνίας:  210-9989704, 677, 654, 533

    Ώρες επικοινωνίας: από 09:00 έως 15:00

    Δείτε Εδώ πληροφορίες Σχετικά με τους Καθηγητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας των Πειραματικών ΕΠΑΣ.

 • Προγράμματα Σπουδών
 • Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρήσεις / Εργοδότες των Π. ΕΠΑΣ
 • 02.02.2024

           Στις 10-11 Φεβρουαρίου οι εξετάσεις πιστοποίησης των ΕΠΑΣ-ΠΕΠΑΣ ΔΥΠΑ

  H Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και των Πειραματικών ΕΠΑΣ (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠA για το σχολικό έτος 2022-2023 στις 10-11 Φεβρουαρίου.

  Συγκεκριμένα, το Σάββατο 10/2 και την Κυριακή 11/2, θα λειτουργήσουν 12 εξεταστικά Κέντρα στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα, Τρίπολη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Χίο και Ρόδο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά τους κέντρα από τις 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (το αργότερο). Η εξέταση θα διαρκέσει δύο ώρες για όλες τις ειδικότητες, από τις 12:00 έως 14:00 μ.μ.

  Η πιστοποίηση των αποφοίτων ΕΠΑΣ και ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔYΠΑ αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων μάθησης που αποκτώνται μέσω του δυικού τρόπου μάθησης στις σχολές της ΔΥΠΑ. Η διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης αφορά στους που διαθέτουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΒΕΕ), ώστε μετά την επιτυχή συμμετοχή τους, να λάβουν Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 3.

  Για τις διευθύνσεις των εξεταστικών κέντρων και την ημέρα που εξετάζεται η κάθε ειδικότητα, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται στη διεύθυνση:

  https://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/2025-anakoinosi-programmatos-exetaseon-epas-pepas-dypa

  Για περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/mathitia

   


   

  Αναρτήθηκαν οι Κατάλογοι Θεμάτων και οι Απαντήσεις για την προετοιμασία των Απόφοιτων ΕΠΑ.Σ και Π.ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.

   

  Στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων οι κατάλογοι θεμάτων για τις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.

  Ο κάθε κατάλογος θεμάτων ανά ειδικότητα περιλαμβάνει 150 ερωτήσεις Θεωρητικής κατεύθυνσης κλειστού τύπου και 50 ερωτήσεις Πρακτικής κατεύθυνσης κλειστού τύπου,ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης.

  Προκειμένου να συνδεθείτε με την τράπεζα θεμάτων πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  https://eoppep.gr/index.php/el/announcements/2022-katalogoi-thematon-epas-mathiteias-dypa   

                                                             

                                                                                                                                                    

                                                                                                                        

  • Βράβευση Μαθητή
   EAfA awards – Apprentices


   στο πλαίσιο της EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK 2022 που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

   Το Βραβείο του Καλύτερου Μαθητευόμενου της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία (European Alliance for Apprenticeship - EAfA) στην κατηγορία «Μαθητευόμενοι» (Apprentices) απένειμε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης Nicolas Schmit, στον μαθητή της ΕΠΑΣ Σερρών Ευάγγελο Πούφτα κατά τη χτεσινή τελετή απονομής Βραβείων Αριστείας (VET Excellence Awards 2022) της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (16-20 Μαΐου).

   «Ο Ευάγγελος Πούφτας εργάζεται στο λογιστικό γραφείο της κ. Κωτούλα Αναστασίας, στις Σέρρες, ως Υπάλληλος Οικονομικών Καθηκόντων μέσω του προγράμματος μαθητείας των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Ο Ευάγγελος τοποθετήθηκε εκεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19. Ως εκ τούτου, έπρεπε να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις του εργασιακού του περιβάλλοντος, το οποίο άλλαζε δραστικά λόγω των περιόδων εγκλεισμού (lockdown) και των πρόσθετων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Ειδικά κατά τα έτη 2020-2021, οι  προοπτικές εργασίας ήταν περιορισμένες, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας και της ανασφάλειας που προκάλεσε η πανδημία.

   Ο Ευάγγελος έπρεπε να προσαρμοστεί στα νέα υγειονομικά μέτρα, εκτελώντας τα καθημερινά του καθήκοντα εξ αποστάσεως και μέσω διαδικτύου. Απέδειξε ότι είναι εξαιρετικά ευέλικτος στη χρήση της τεχνολογίας και στην παροχή εργασίας εξ αποστάσεως, δεδομένου ότι οι περισσότεροι πελάτες του λογιστικού γραφείου έπρεπε να προσαρμοστούν στα νέα μέτρα που έφερε η πανδημία. Επιπλέον, βοήθησε τους συναδέλφους του να αναπτύξουν νέους τρόπους εξυπηρέτησης των πελατών τους, μέσα από τη χρήση προηγμένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας στους πελάτες του γραφείου. Επίσης, λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου φορολογικού περιβάλλοντος και των πρόσθετων μέτρων που επέφερε η πανδημία, η εργασία στο λογιστικό γραφείο αυξήθηκε κατακόρυφα. Εντούτοις, ο Ευάγγελος έχει επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις στην εργασία κάτω από αυτές τις πιεστικές συνθήκες, όντας πάντοτε επιμελής και παραγωγικός. Αυτό υποστηρίζεται τόσο από τον εργοδότριά του, κ. Κωτούλα Αναστασία, όσο και από την σχεδόν τέλεια επίδοσή του στο πρόγραμμα σπουδών των ΕΠΑΣ Σερρών.»

   Δείτε εδώ περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και τη Βράβευση του Ε. Πούφτα

   Evangelos Pouftas is working as an apprentice in “Kotoula Pol. Anastasia”, which is a small accounting office that employs 5 more accountants. Evangelos was positioned there during the Covid-19 pandemic. As such, he had to adjust very quickly and effectively to the new challenges of his work environment, which was changing drastically due to the lockdown periods and the additional health protocols. Especially during the years 2020-2021, there were limited prospects as per the job-hunting market, because of the uncertainty and insecure environment the pandemic has induced.

   The apprentice had to adapt to the newly introduced health measures, either by working remotely, or by fullfilling his daily tasks via the internet that were previously carried out in person. He has shown to be extremely versatile in using technology and providing distance work, since the most clients of the accounting office had to improvise to the new lockdown measures. Evangelos has assisted his fellow colleagues to develop new ways of assisting their clients, such as setting up advanced computer programmes, which provide state-of-the-art accounting services to the office’s clients.

   Furthermore, working as an accounting assistant, Evangelos has to create increasingly complex financial statements and other reports in a timely manner, as well as research and apply new accounting policies to companies, due to the ever-changing complex tax system. Evangelos has demonstrated an outstanding performance of working under these pressurising conditions, by always being passionate and a stickler for perfection when it comes to minor details. This is backed both by his employer, “Kotoula Pol. Anastasia”, as well as his near perfect performance in our school’s curriculum.”

   category COMPANIES & LEARNERS -> EAfA awards – Apprentices

   logo2_PAN-1ΕΣΠΑ 2021 - 2027

    
    
  • Εκδήλωση αποφοίτησης μαθητών Π.ΕΠΑΣ
    • 1.IMG-b04f89e8d7997b3605d222b955e03fca-V

     Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου η εκδήλωση αποφοίτησης της πρώτης σειράς των μαθητών και μαθητριών των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (Π.ΕΠΑ.Σ) της Δ.ΥΠ.Α., με την παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνι Γεωργιάδη.

     Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Athenaeum Grand Hotel και παρέστησαν από πλευράς της Δ.ΥΠ.Α. ο Διοικητής Σπύρος Πρωτοψάλτης, η Υποδιοικήτρια Γιάννα Χορμόβα, η Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νάσια Θεοδωρίδου, Διευθυντές των Π.ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και στελέχη της Διοίκησης.

     Από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο παρέστησαν ο Γενικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. Αθανάσιος Κελέμης, η Project Manager του Τμήματος Εκπαίδευσης Αικατερίνη Παναγιώτου και ο Υπεύθυνος Σπουδών Νικόλαος Στεφόπουλος.

     Από το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), παρέστη η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Μάγδα Πειστικού.                                                                                            

      

     2.IMG-6846a35f71fbf21172a8304a8ed94182-V        

      

      

      

      

             

      

      

      

      

  • Χριστουγεννιάτικη συμμετοχή μαθητών Π.ΕΠΑΣ - Ε.ΠΑΣ Ηρακλείου Κρήτης - 2023
    • PHOTO3

                                                                                            

     Εντυπωσίασαν οι σπουδαστές του τμήματος Μαγειρικής Τέχνης των Π.ΕΠΑ.Σ και ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με την εφημερίδα “ΠΑΤΡΙΣ”, που συμμετείχαν πριν λίγες ημέρες στην εκδήλωση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Αρκαλοχώρι, βοηθώντας αφιλοκερδώς με την παρουσία τους την όλη εκδήλωση. Οι σπουδαστές παρασκεύασαν τα εδέσματα, με την άριστη επαγγελματική κατάρτιση που λαμβάνουν στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια στις εγκαταστάσεις των Σχολών.

     Ιδιαίτερη, επίσης, συγκίνηση και χαρά προσέφεραν οι σπουδαστές, που με τη συνοδεία των καθηγητών της ειδικότητας τους και της Διεύθυνσης των Π.ΕΠΑ.Σ/ ΕΠΑ.Σ, επισκέφθηκαν τους σεισμόπληκτους του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, που φιλοξενούνται στους οικίσκους στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, στα πλαίσια των δράσεων ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς των Π.ΕΠΑ.Σ και ΕΠΑ.Σ της Δ.ΥΠ.Α.

                        PHOTO2  PHOTO7

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Ενημερωτικές επισκέψεις στις Πειραματικές ΕΠΑ.Σ
    • Η Δ.ΥΠ.Α σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το ΙΝΣΕΤΕ, πραγματοποίησε ενημερωτικές επισκέψεις στις Πειραματικές ΕΠΑΣ με στόχο τη γνωριμία και την επικοινωνία με τους πρωτοετείς μαθητευόμενους έτσι ώστε να αντιληφθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια τον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης.

     Επιπλέον, έγινε ενημέρωση σε πρωτοετείς και δευτεροετείς μαθητευόμενους σχετικά με την προετοιμασία τους για τις «Ημέρες Καριέρας» που θα ακολουθήσουν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τεσσάρων και πέντε αστέρων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μάθησης σε Εργασιακό Χώρο».

      

                    

      

     PHOTO1A-1            PHOTO2A

      

      

                         

  • Γνωριμία με τις σχολές της ΔΥΠΑ στα τρία «Open Day» στη Θεσσαλία
    • Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) διοργάνωσε τρεις εκδηλώσεις "Open Day" στη Θεσσαλία, συγκεκριμένα στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) των περιοχών Καρδίτσας, Λάρισας και Βόλου, από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου 2024.

     Στόχος των εκδηλώσεων ήταν να δώσουν τη δυνατότητα σε μαθητές και γονείς να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τη φιλοσοφία του δυϊκού συστήματος που εφαρμόζεται στις ΕΠΑ.Σ και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες και τις προοπτικές που ανοίγονται για τους μαθητές των ΕΠΑΣ και τους σπουδαστές των ΙΕΚ μετά την αποφοίτησή τους.

     Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς, να ξεναγηθούν στα εργαστήρια των σχολών και να απολαύσουν street food, προσφορά των μαθητών μας από τις ειδικότητες της Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής και Μαγειρικής Τέχνης.

     IMG-027d66b8a5a42fea7e4eed30adb7cd88-V        IMG-186386b0af91c2cf3236917df4c17599-V f     

     IMG-375f3a19ec23dc18e1fdce6779129573-V        IMG-275df1bd1df4d3556df775f019ac758a-V  

                

                     

  • Υλοποίηση εργαστηρίων Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ
    • Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση των Εργαστηρίων Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας (Τ.Α.Ε.) για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. που οργάνωσε το Τμήμα Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας της Διεύθυνσης Δ2 σε συνεργασία με τον μη-κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό οργανισμό Junior Achievement Greece για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2024.

     Στόχος των εργαστηρίων είναι να μάθουν οι μαθητές με πρακτικό τρόπο πώς να συντάσσουν αποτελεσματικά βιογραφικά και πώς να προετοιμάζονται για συνεντεύξεις με εργοδότες, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητάς τους για ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

     Κατά τους προαναφερόμενους μήνες προγραμματίστηκαν δώδεκα εργαστήρια σε οκτώ ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. στις οποίες φοιτά μεγάλος αριθμός μαθητών. Τα εργαστήρια, με διάρκεια δύο ωρών το καθένα, υλοποιήθηκαν από εθελοντές επαγγελματικούς συμβούλους του J.A. Greece σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα υλοποίησης.

     ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τ.Α.Ε. _ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΪΟΣ 2024

     ΗΜΕΡ. & ΩΡΑ

     ΕΠΑΣ

     ΘΕΜΑΤΙΚΗ

     ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

     20/03/2024 17.00-19.00

     ΛΑΡΙΣΑΣ

     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

     ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

     21/03/2024 17.00-19.00

     ΛΑΡΙΣΑΣ

     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

     ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

     09/04/2024 17.00-19.00

     ΑΙΓΑΛΕΩ

     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

     ΣΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

     12/04/2024 12.00-14.00

     ΑΙΓΑΛΕΩ

     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

     ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΕΥΗ

     12/04/2024 17.00-19.00

     ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

     ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

     17/04/2024 16.00-18.00

     ΠΑΤΡΑΣ

     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

     ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

     18/04/2024 17.00-19.00

     ΠΕΙΡΑΙΑ

     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

     ΒΡΕΤΤΟΥ ΝΙΚΗ, ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

     22/04/2024 17.00-19.00

     ΠΕΙΡΑΙΑ

     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

     ΛΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

     22/04/2024 16.00-17.00

     ΚΑΒΑΛΑΣ

     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

     ΚΑΜΠΕΡΗ ΣΟΦΙΑ

     20/05/2024 16.00-17.00

     ΚΑΒΑΛΑΣ

     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

     ΚΑΜΠΕΡΗ ΣΟΦΙΑ

     23/04/2024 16.00-18.00

     ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

     ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

     23/04/2024 16.00-18.00

     ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

     ΣΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

     23/04/2024 17.30-19.30

     ΛΑΡΙΣΑΣ

     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

     ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

      

     IMG_1712994907391     IMG_1713159377493

     IMG_1712997305562     IMG_1712997370634

     IMG_20240423_161027     FB_IMG_1713938069611

     FB_IMG_1713765277748     FB_IMG_1713937855831

                 

  • Εκδήλωση επίδειξης μόδας «ΗΧΩ» της 2ης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Θεσσαλονίκης
    • Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Τετάρτη 22 Μαΐου, η εκδήλωση επίδειξης μόδας «ΗΧΩ» της 2ης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Θεσσαλονίκης της Δ.ΥΠ.Α, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

     Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, και παρέστησαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης και η Υποδιοικήτρια Γιάννα Χορμόβα, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων.

     Η επίδειξη αποτέλεσε πρωτοβουλία των μαθητευόμενων και των εκπαιδευτικών του δεύτερου έτους της ειδικότητας «Ύφασμα – Ένδυση και Σχεδιασμός Ενδύματος», με τη συμμετοχή των ΕΠΑΣ Παλλήνης και Ωραιοκάστρου και παρουσίασαν μία ολοκληρωμένη συλλογή ρούχων υψηλής ραπτικής και prêt-à-portet, τα οποία ήταν εμπνευσμένα από το ελληνικό παραδοσιακό ένδυμα.

      

     ΦΩΤΟ1_n     ΦΩΤΟ3_n

      

     ΦΩΤΟ2_n     ΦΩΤΟ6_n

      

     ΦΩΤΟ5_n     ΦΩΤΟ4_n