Βρίσκεστε εδώ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Ο «Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» ελέγχει τα όργανα και τα εξαρτήματα της μηχανής, εντοπίζει πιθανές δυσλειτουργίες και υποδεικνύει τη διαδικασία αποκατάστασης τους. Μετά το πέρας των εργασιών αυτών, αναλαμβάνει τον επανέλεγχο του αεροσκάφους και επιτρέπει ή όχι την πτήση του.  

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» θα είναι σε θέση να :

  • γνωρίζουν τα τεχνικά μέρη και τα συστήματα των αεροσκαφών.
  • ελέγχουν τα αεροπλάνα για τυχόν βλάβες και φθορές, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα της εταιρίας κατασκευής τους.
  • εντοπίζουν και να ενημερώνουν για το ακριβές σημείο της βλάβης.
  • προσδιορίζουν τον τρόπο επισκευής των μηχανικών τμημάτων του αεροσκάφους, σύμφωνα με τις οδηγίες, τις προδιαγραφές και τα σχέδια του κατασκευαστή.
  • προμηθεύονται εγκαίρως τα κατάλληλα πιστοποιημένα ανταλλακτικά.
  • υλοποιούν τους λειτουργικούς ελέγχους των συστημάτων και του κινητήρα του αεροσκάφους μετά την κάθε επισκευή.
  • εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία των αεροσκαφών, με αποτέλεσμα όχι μόνο την ασφαλή και επαρκή μετακίνηση των επιβατών και των εμπορευμάτων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος από ρύπους.
  • εκπαιδεύονται συνεχώς στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί η κάθε εταιρία για τα αεροπλάνα της, όπως και σε νέες προηγμένες τεχνολογίες.
  • εφαρμόζουν τους κανόνες ασφαλείας, ώστε να προστατεύουν τους εαυτούς του από τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την εκτέλεση της εργασία τους (για παράδειγμα, τραυματισμοί, αλλεργίες από χημικά και τοξικά υλικά, προβλήματα ακοής λόγω της ηχορρύπανσης και αναπνευστικά εξαιτίας των καυσαερίων των μηχανών).
  • χρησιμοποιούν  ηλεκτρονικό υπολογιστή σε αεροσκάφη νέας τεχνολογίας.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: