Βρίσκεστε εδώ

Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25-45 ετών

 

Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25-45 ετών

ΣΚΟΠΟΣ

Η κατάρτιση 10.000 ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψή τους.

 

ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ

Ιδιωτικές επιχειρήσεις, με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις της πράσινης οικονομίας.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-45 ετών.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα 41.331.600 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του προγράμματος

image003

Καταβολή επιχορήγησης

05-07-2024 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Καταβολής Επιχορήγησης

05-07-2024 Οδηγός Αντικατάστασης Ωφελούμενων

05-07-2024 Υπεύθυνη Δήλωση Αληθή Στοιχεία

05-07-2024 Υπεύθυνη Δήλωση Καταβολής Μισθοδοσίας

Έναρξη νέου προγράμματος

22-01-2024 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

22-01-2024 Δείτε εδώ την τροποποίηση του ΦΕΚ του προγράμματος

22-01-2024 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

22-01-2024 Υ.Δ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

22-01-2024 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Επιλέξιμοι ΚΑΔ του Προγράμματος που αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης οικονομίας

Οδηγίες για την Εφαρμογή Υποχρεώσεων Επικοινωνίας και Προβολής Δράσεων Ελλάδα 2.0

Οδηγίες δικαιούχων

Poster Επιχείρησης

Banner Επιχείρησης

A) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις βάσει  του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

22-01-2024 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής (de minimis)

22-01-2024 Υπεύθυνη Δήλωση (de minimis)

22-01-2024 Υ.Δ. ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

07-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

B) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής, όπως ισχύει:

22-01-2024 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής (ΓΑΚ)

22-01-2024 Υπεύθυνη Δήλωση (ΓΑΚ)

22-01-2024  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΜΕ

22-01-2024  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΕ

22-01-2024 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

image003