Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, για 3.337 θέσεις εργασίας του "Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων - Α' κύκλος

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα

19-09-2016 Δελτίο Τύπου για Οριστικούς Πίνακες 17 Δήμων

19-09-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων

19-09-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα

19-09-2016 Πίνακας Αποκλειομένων

19-09-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση

19-09-2016 Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος

19-04-2017 Έγγραφο Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ της Γεν. Γραμμ. Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων σχετικά με την λήξη των αντικαταστάσεων

31-05-2017 Συμπληρωματικές Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την ασφάλιση ωφελούμενων στο πρώην Ε.Τ.Α.Α.