Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελ/νήσου ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΑΣ, ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) για το χρονικό διάστημα από 01-05-2024 έως και 31-05-2024,συνολικής δαπάνης ύψους 4.127,64 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 5.118,27 €,συμπ. ΦΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου  (ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΑΣ, ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) για το χρονικό  διάστημα από 01-05-2024 έως 31-05-2024, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού  4.127,64 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 5.118,27 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, καλεί τους  ενδιαφερόμενους την 23-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ.Αθηνών, αριθμός 89, ΤΚ 26504, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή του Διαγωνισμού).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

 

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα