Βρίσκεστε εδώ

Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετών

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ», η Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” (ανάδοχος) προσκαλεί υποψηφίους/ες για να συμμετέχουν ως καθοδηγητές (coach) στην υλοποίηση του Υποέργου 1: Τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση της καθοδήγησης (coaching) ανέργων νέων 18-29 ετών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.

Οι επιλεγέντες θα εγγραφούν στο Μητρώο Καθοδηγητών (coaches) της Ένωσης Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ,” το οποίο δημιουργείται για την κάλυψη των αναγκών του ανωτέρω Υποέργου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση και τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της EUROPEAN PROFILES AE (www.europeanprofiles.gr), της PCM ΕΠΕ (http://www.pcm-consulting.gr) και του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο στέλεχος του αναδόχου:

- κα Ναταλία Κωττή, τηλ: 210-8210895, e-mail: nkotti@europeanprofiles.gr

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α_ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ_ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ