Πίνακας τοποθετήσεων επιλαχόντων Α ́ και Β ́ Επιτροπών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Επιτροπής Στερεάς Ελλάδος για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο τομέα

Σήμερα, Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, αναρτήθηκαν οι πίνακες τοποθετήσεων επιλαχόντων των Α ́ και Β ́ Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Καβάλα και την Κομοτηνή καθώς και της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τους πίνακες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr καθώς και α) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της ΔΥΠΑ (Περιγιάλι 2, Καβάλα, Τ.Κ. 65201) για την Α’ Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Καβάλα, β) ΚΠΑ2 Κομοτηνής (Χίλια Δένδρα, Κομοτηνή, Τ.Θ. 126, Τ.Κ. 69100) για την Β’ Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή και γ) ΚΠΑ2 Λαμίας (Στυλίδος 93, Μεγάλη Βρύση, Λαμία, Τ.Κ. 35100).

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί
να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση https://2643.services.gov.gr κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν.
Διευκρινίζεται ότι κατά της απόφασης των πινάκων τοποθέτησης χωρεί άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν.2643/98, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, για τους τοποθετηθέντες, τους φορείς και τις υπηρεσίες, από την κοινοποίηση της απόφασης της τοποθέτησης και για τους λοιπούς  προστατευόμενους και κάθε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον, από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης των Πινάκων Τοποθετήσεων.
H αποκλειστική ημερομηνία είναι από τις 22/04/2023 έως και τις 22/05/2023.
Η ενδικοφανής προσφυγή αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ενδίκου βοηθήματος.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση