Πίνακας τοποθετήσεων επιλαχόντων Ηπείρου και για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο τομέα

Σήμερα, Τρίτη 4 Απριλίου 2023, αναρτήθηκε ο πίνακας τοποθετήσεων επιλαχόντων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι πίνακες τοποθετήσεων των υπόλοιπων Πρωτοβάθμιων Επιτροπών θα δημοσιευτούν σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τους πίνακες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr καθώς και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου της ΔΥΠΑ (3ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών, Ιωάννινα, T.K. 45003).

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση https://2643.services.gov.gr κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν.

Διευκρινίζεται ότι κατά της απόφασης των πινάκων τοποθέτησης χωρεί άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν.2643/98, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, για τους τοποθετηθέντες, τους φορείς και τις υπηρεσίες, από την κοινοποίηση της απόφασης της τοποθέτησης και για τους λοιπούς προστατευόμενους και κάθε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον, από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης των Πινάκων Τοποθετήσεων.

H αποκλειστική ημερομηνία είναι από τις 05/04/2023 έως και τις 04/05/2023.

Η ενδικοφανής προσφυγή αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ενδίκου βοηθήματος.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση