Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 55 άνω

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα

ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία 21.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α)κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης,

β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα,

γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010 (Α΄ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. οι οποίοι διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, ηλικίας άνω των 55 ετών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ.

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

13-11-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του Προγράμματος

08-11-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση (Τροποποίηση Προγράμματος)

08-11-2023 ΦΕΚ Τροποποίησης Προγράμματος

09-01-2023 ΦΕΚ Τροποποίησης (ΓΑΚ)

09-01-2023 Τροποποίηση προγράμματος υπαγωγή και με καθεστώς ΓΑΚ 651/2014

19-09-2022 ΦΕΚ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ_Επιπλέον 6.500 θέσεις

22-03-2022 Τροποποίηση ΚΥΑ

25-11-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

15-07-2020 Δημόσια Πρόσκληση

15-07-2020 ΦΕΚ 2855/Β/13-07-2020

Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ., ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

30-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο11/2017

30-08-2017 ΦΕΚ Β'2307/07-07-2017

13-07-2018 Εγκύκλιος Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας

05-02-2019 ΦΕΚ Τροποποίησης σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης

Συνοδευτικά Έντυπα: