Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών

ΣΚΟΠΟΣ

Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 5.000 ανέργων έως 29 ετών με δεξιότητες στο ψηφιακό μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας

ΠΑΡΟΧΟΙ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ. Λοιπές επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στη δράση εφόσον ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος απασχολούνται στο αντικείμενο του ψηφιακού μάρκετινγκ για τουλάχιστον ένα έτος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη είναι ο εργοδότης να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

Επιχειρήσεις με Προσωπικό έωςΑνώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
3 άτομα2
4-9 άτομα 3
10-19 άτομα4
 20-30 άτομα6
31-50 άτομα10
άνω των 50 ατόμων25% του απασχολούμενου προσωπικού

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ανεργοι ηλικίας έως 29 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 50 ώρες θεωρητικής κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing).

08-03-2021 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό 

02-03-2022 ΦΕΚ Τροποποίησης

18-02-2022 Τροποποίηση ΚΥΑ

08-07-2021 Δείτε εδώ τις Οδηγίες για τη Δημιουργία των παρουσιολογίων από τον πάροχο

Έντυπα 

23-03-2021 Αφίσα Ψηφιακού Μάρκετινγκ

23-03-2021 Συμφωνητικό συνεργασίας 

23-03-2021 Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση 

23-03-2021 Παρουσιολόγιο 

23-03-2021 Βεβαίωση Παρόχου για εμπειρία εργαζόμενου-επόπτη

23-03-2021 Βεβαίωση Παρόχου για καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης 

23-03-2021 Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενου - Επόπτη για προϋπηρεσία σε άλλη επιχείρηση

23-03-2021 Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου ως επόπτη

23-03-2021 Υπεύθυνη Δήλωση Ωφελούμενου / Ασκούμενου

Ανάρτηση πίνακα εγκριθέντων παρόχων - επιχειρήσεων ανά ΚΠΑ2 

01-06-2021 Δείτε εδώ τον πίνακα

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

19-04-2021 Δείτε εδώ την Απόφαση Παράτασης

Έναρξη νέου προγράμματος 

04-03-2021 ΦΕΚ 842/Β/03-03-2021

04-03-2021 Δημόσια Πρόσκληση

08-03-2021 Συχνές ερωτήσεις (για τον ωφελούμενο)

29-03-2021 Συχνές ερωτήσεις για Παρόχους

29-03-2021 Πίνακας θέσεων ανά Υπηρεσία (ΚΠΑ2)

Ανάρτηση οριστικών πινάκων 

26-03-2021 Δείτε εδώ τον Οριστικό Πίνακα κατάταξης ανέργων

26-03-2021 Δείτε εδώ τον Οριστικό Πίνακα Αποκλειομένων

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

18-03-2021 Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα κατάταξης ανέργων

18-03-2021 Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα αποκλειομένων