Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

ΣΚΟΠΟΣ

Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 3.900 ανέργων έως 29 ετών με δεξιότητες σε τομείς της ψηφιακής οικονομίας, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

ΠΑΡΟΧΟΙ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας. Λοιπές επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν εφόσον ο ιδιοκτήτης ή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος με σχέση πλήρους και εξαρτημένης εργασίας, απασχολούνται μερικώς ή αποκλειστικά σε αντικείμενο σχετικό με την ψηφιακή οικονομία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη είναι ο εργοδότης να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

Επιχειρήσεις με Προσωπικό έωςΑνώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
0  4-9 άτομα  4 20-30 άτομα 6 101
1-3 άτομα2
 4-9 άτομα3
10-19 άτομα4
20-30 άτομα6
31-50 άτομα10
 50+25% του προσωπικού

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ανεργοι νέοι ηλικίας έως 29 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στην ψηφιακή οικονομία. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η επαγγελματική εμπειρία διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει στους ασκούμενους έως 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση. 

29-06-2023 Ενημερωτικό προγράμματος

03-07-2023 Δείτε εδώ τον Πίνακα Θέσεων ανά Υπηρεσία (ΚΠΑ2)

pan2

Έντυπα Προγράμματος

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΩΣ ΕΠΟΠΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΟΠΤΗ

Αφίσα προγράμματος

Ανάρτηση οριστικών πινάκων

29-06-2023 Δείτε εδώ τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων (ανά ΚΠΑ2)

29-06-2023 Δείτε εδώ τον Οριστικό Πίνακα Αποκλειομένων

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

16-06-2023 Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων (ανά ΚΠΑ2)

16-06-2023 Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα Αποκλειομένων

Νομικό πλαίσιο

24-05-2023 1η Τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης (παράταση αιτήσεων ανέργων)

24-04-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος

24-04-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

24-04-2023 Δείτε εδώ την ΚΥΑ του προγράμματος

pan2