Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας

Καταβολή Επιχορήγησης

23-06-2023 Αίτημα Επιμήκυνσης Προθεσμίας Υποβολής Αίτησης Καταβολής

28-04-2023 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Καταβολής Επιχορήγησης

30-06-2023 Οδηγός Αντικατάστασης Ωφελούμενων

28-04-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Αληθή Στοιχεία

28-04-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Καταβολής Μισθοδοσίας

Έναρξη νέου προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

07-12-2022 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό Προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

A) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

07-12-2022 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής (de minimis)

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση (de minimis)

07-12-2022 Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

B) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του  του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

07-12-2022 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής (ΓΑΚ)

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση (ΓΑΚ)

07-12-2022  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΜΕ

07-12-2022  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΕ

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ