Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω - Τ.Α.Α.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας

Σκοπός

Η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας, με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Ωφελούμενοι

Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω.

Δικαιούχοι

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

07-12-2022 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό Προγράμματος

image003

Καταβολή Επιχορήγησης

23-06-2023 Αίτημα Επιμήκυνσης Προθεσμίας Υποβολής Αίτησης Καταβολής

28-04-2023 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Καταβολής Επιχορήγησης

30-06-2023 Οδηγός Αντικατάστασης Ωφελούμενων

28-04-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Αληθή Στοιχεία

28-04-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Καταβολής Μισθοδοσίας

Έναρξη νέου προγράμματος

17-07-2023 Δείτε εδώ την τροποποίηση του ΦΕΚ του προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

Οδηγίες για την Εφαρμογή Υποχρεώσεων Επικοινωνίας και Προβολής Δράσεων Ελλάδα 2.0

Οδηγίες δικαιούχων

Poster Επιχείρησης

Banner Επιχείρησης

A) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

07-12-2022 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής (de minimis)

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση (de minimis)

07-12-2022 Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

B) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του  του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

07-12-2022 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής (ΓΑΚ)

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση (ΓΑΚ)

07-12-2022  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΜΕ

07-12-2022  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΕ

image003