Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 30-66 ετών

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, θα πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της τον τελευταίο μήνα πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα). Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), θα πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 12μηνο πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 5.000.000 € από το έτος 2014. 

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του gov.gr στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

22-05-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του Προγράμματος

24-01-2024 Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος Καταβολής Επιχορήγησης

22-05-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

22-05-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

30-06-2023 Οδηγός Αντικατάστασης Ωφελούμενων

A) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

22-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση de minimis

22-05-2023 Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

B) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του  του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

22-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση ΓΑΚ

22-05-2023 Υπολογισμός Ετήσιων Μονάδων Εργασίας

22-05-2023 Πίνακας Υπολογισμού Ε.Μ.Ε.

22-05-2023 Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης