Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, µε την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, µε έµφαση στους µακροχρόνια ανέργους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. ► Οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 0-3 άτοµα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έναν (1) ωφελούµενο.

► Επιχειρήσεις µε προσωπικό από 4-8 άτοµα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως δύο (2) ωφελούµενους 9.

► Επιχειρήσεις µε προσωπικό από 9-19 άτοµα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως τρεις (3) ωφελούµενους.

► Επιχειρήσεις άνω 20 ατόµων µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως πέντε (5) ωφελούµενους.

10-06-2024 Δείτε εδώ την 9η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

22-02-2022 Δείτε εδώ την 6η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

05-03-2020 Δείτε εδώ την 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 

23-11-2018 Δείτε εδώ το ΦΕΚ Τροποποίησης (5181/Β/19-11-2018)

22-10-2018 Δείτε εδώ την 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

26-10-2018 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση προς ωφελούμενους Δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014-2020

13-07-2018 Δείτε εδώ την Εγκύκλιο Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας

26-03-2018 Δείτε εδώ την 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

18-01-2018 Δείτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας de-minimis 

16-01-2018 Δείτε εδώ το Απογραφικό δελτίο εισόδου

16-01-2018 Δείτε εδώ το Απογραφικό δελτίο εξόδου

02-01-2018 Δείτε εδώ την Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

29-12-2017 Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο αίτησης για καταβολή χρηματοδότησης

17-08-2017  Δείτε εδώ την Τροποποιητική Εγκύκλιος

17-08-2017  Δείτε εδώ το ΦΕΚ 3860/01-12-2016

17-08-2017 Δείτε εδώ την Τροποποίηση ΥΑ (ΦΕΚ 2738/Β/04-08-2017)

11-08-2017 Δείτε εδώ την Διευκρινιστική Εγκύκλιος

09-12-2016 Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο υποβολής πρότασης στη δράση

02-12-2016 Δείτε εδώ την Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2016