Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

Έναρξη νέου προγράμματος

02-02-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

02-02-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό Προγράμματος

02-02-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

02-02-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

30-06-2023 Οδηγός Αντικατάστασης Ωφελούμενων

Α) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

02-02-2023 Υπεύθυνη Δήλωση (De Minimis)

02-02-2023 Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

Β) Για αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

02-02-2023 Υπεύθυνη Δήλωση (ΓΑΚ)

02-02-2023 Παράρτημα ΕΜΕ

02-02-2023 Πίνακας Υπολογισμού ΕΜΕ

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ.