Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών & άνω, που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα 55-67

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών

Σκοπός

Η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το «πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».

Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος πρέπει σωρευτικά: α) να είναι άνεργοι, ηλικίας 56 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, και β) να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο 12μηνο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55- 67 ετών.

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και το ποσό ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ.

02-02-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό Προγράμματος

24-01-2024 Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος Καταβολής Επιχορήγησης

Έναρξη νέου προγράμματος

02-02-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

02-02-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

30-06-2023 Οδηγός Αντικατάστασης Ωφελούμενων

Α) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

02-02-2023 Υπεύθυνη Δήλωση (De Minimis)

02-02-2023 Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

Β) Για αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

02-02-2023 Υπεύθυνη Δήλωση (ΓΑΚ)

02-02-2023 Παράρτημα ΕΜΕ

02-02-2023 Πίνακας Υπολογισμού ΕΜΕ