Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Φορείς Κ.ΑΛ.Ο για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Φορείς Κ.ΑΛ.Ο για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ

Σκοπός

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) δίνει κίνητρο σε επιχειρήσεις, Φορείς Κ.Α.Λ.Ο και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις οποιεσδήποτε εμπορικές Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με το Μητρώο Υπηρεσιών & Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης όπως ισχύει κάθε φορά, να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης τους, (ώστε να διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους).

Οι ανωτέρω δυνητικά δικαιούχοι θα απευθύνονται στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης όπου θα ασκηθεί ο πρακτικά ασκούμενος. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και τα υποβάλλουν μέχρι έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης του/της σπουδαστή.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δυνητικά δικαιούχοι στα ΚΠΑ2 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής προκειμένου να καταβληθεί μετά από σχετικό διοικητικό έλεγχο η επιχορήγηση είναι τα εξής:

Βεβαίωση Σπουδών του ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ - όπου αναφέρεται ότι ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος του θεωρητικού μέρους των σπουδών και έχει τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση για την απόκτηση του πτυχίου του. Η ανωτέρω Βεβαίωση Σπουδών δύναται να υποβληθεί από την δικαιούχο επιχείρηση στο αρμόδιο ΚΠΑ2 είτε ως ευκρινές φωτοαντίγραφο, είτε ως ευκρινή τηλεομοιοτυπία είτε και με ηλεκτρονική σάρωση (ευκρινή).

Ειδική σύμβαση που έχει υπογραφεί και από τα τρία μέρη (ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ) η οποία χορηγείται από το ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ. Η ανωτέρω Ειδική Σύμβαση δύναται να υποβληθεί από την δικαιούχο επιχείρηση στο αρμόδιο ΚΠΑ2 είτε ως ευκρινές φωτοαντίγραφο, είτε ως ευκρινή τηλεομοιοτυπία είτε και με ηλεκτρονική σάρωση (ευκρινή).

Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (υποβάλλεται εις διπλούν) η οποία χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και συμπληρώνεται με τα στοιχεία των δικαιούχων (επιχειρήσεων κλπ) και του σπουδαστή (μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης).

Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης του Πρακτικά ασκούμενου σπουδαστή και αντίγραφα πληρωμών γραμματίων είσπραξης ή βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών οριστικοποιημένες εγγραφές ή Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) του εξαμήνου της πρακτικής άσκησης με αποδεικτικό κατάθεσης στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον πρακτικά ασκούμενο κατά επαγγελματικού κινδύνου στην 12η ασφαλιστική κλάση για 1% και με πακέτο κάλυψης 210 e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ- ETAM).

Οι ΕΠΕ, ΙΚΕ & Α.Ε. προσκομίζουν πρόσφατη φωτοτυπία του ΦΕΚ που αφορά στην εκπροσώπηση και τη διάρκειά τους. Οι Ο.Ε. προσκομίζουν φωτοτυπία του καταστατικού τους. Επίσης για τις Α.Ε. προσκομίζουν και φωτοτυπία του καταστατικού τους και απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου.

Αντίγραφο του IBAN (τραπεζικού λογαριασμού) της επιχείρησης προκειμένου να πιστώσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) το ποσό της επιχορήγησης και Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει καταβάλει την αποζημίωση στον Πρακτικά ασκούμενο σπουδαστή.

Παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής των επιχορηγουμένων μαθητών/σπουδαστών/φοιτητών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τo άρθρο 52 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).

Ποσό επιχορήγησης

Οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή το 80% του κατώτατου νομοθετημένου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά. Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν.

  • Από 1.4.2024 σύμφωνα με την με αριθμ. 25058/2024 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1974/Β/29-03-2024) Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, το νέο θεσμοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 37,07 ευρώ ανεξαρτήτου ηλικίας"

          ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ (ΕΡΓΑΤΗΣ) : 37,07 ευρώ
          ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ) : 830,00 ευρώ
          37,07x80%=29,66 ευρώ
          29,66x50%=14,83 ευρώ
          ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ 1/4/2024.

  • Από 1.4.2023 σύμφωνα με την με αριθμ. 31986/2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2003/Β/28-03-2023) Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, το νέο θεσμοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 34,84 ευρώ ανεξαρτήτου ηλικίας

           ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ (ΕΡΓΑΤΗΣ) : 34,84 ευρώ

           ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ) : 780,00 ευρώ

           34,84x80%=27,87 ευρώ

           27,87x50%=13.94 ευρώ

           ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ 1/4/2023

  • Από 1.5.2022 σύμφωνα με την με αριθμ. 38866/2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2030/Β/21-04-2022) Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, το νέο θεσμοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 31,85 ευρώ ανεξαρτήτου ηλικίας.

          ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ (ΕΡΓΑΤΗΣ) : 31,85 ευρώ

          ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ) : 713,00 ευρώ

          31,85x80%=25,48 ευρώ

          25,48x50%=12.74 ευρώ

          ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ 1/5/2022

Εξαιρέσεις επιχορήγησης

Δεν εντάσσονται και δεν επιχορηγούνται επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, Τράπεζες και Φορείς, Οργανισμοί οι οποίοι έχουν δεχθεί ασκούμενους που επιχορηγούνται από οποιοδήποτε Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν εντάσσονται επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, κλπ για ασκούμενους οι όποιοι έχουν απασχοληθεί σε αυτές κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Δεν εντάσσονται Φορείς και Οργανισμοί σύμφωνα με το Μητρώο Υπηρεσιών & Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης είναι εντός του Δημοσίου Τομέα. Στην περίπτωση αυτή οι σπουδαστές που ασκούνται πρακτικά σε Υπηρεσίες του Δημοσίου αμείβονται με το ποσό των 176,08 Ευρώ από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε Φορέα και η Δ.ΥΠ.Α. δεν καταβάλει καμία αποζημίωση.

Νομοθετικό Πλαίσιο

ν.1351/83.

Τα Π.Δ. 483/84 και 174/85

ΚΥΑ 30317/14.2.86(ΦΕΚ 116/Β/19.3.86)

ΚΥΑ 1797/86 (ΦΕΚ183/Β/14.4.86)

 ΚΥΑ 31324/5.6.86 (ΦΕΚ 431Β/30.6.86).

23-09-2019 Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών/Φοιτητών -Y.A. 

23-09-2019 Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών/Φοιτητών - ΦΕΚ  (Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ 01.10.2019)

Σχετικά Αρχεία Προγράμματος

Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για Πρακτική ΄Ασκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ

Παροχή πληροφοριών που αφορούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)  (άρθρο 52  του Ν.4611/2019 – ΦΕΚ 72/Α/17-05-2019) 

23-03-2020 το ΔΣ του ΟΑΕΔ με την με αριθμ.  1976/34/20-3-2020 απόφαση του, αποφάσισε την παράταση των κάθε είδους προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης (ΝΘΕ , Προεργασία , Διατήρηση προσωπικού, Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ATEΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ) και αυταπασχόλησης (ΝΕΕ) , μέχρι την άρση των περιοριστικών και έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

14-04-2020 Εγκύκλιος παράτασης προγραμμάτων ΝΘΕ & ΝΕΕ   (Οι αιτήσεις των εργοδοτών για την καταβολή επιχορήγησης για τους πρακτικά ασκούμενους ΑΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ που ασκήθηκαν (στις επιχειρήσεις τους), θα υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα αποστέλλονται με email με ηλεκτρονική σάρωση προς το ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση. Όσον αφορά στις προθεσμίες υποβολής ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθμ.22096/20-3-2020 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ  περί παράτασης κάθε είδους προθεσμιών.) 

11-05-2020 Παροχή πληροφοριών για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων, Φορέων Κ.Α.Λ.Ο. για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)»