Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες,ΚΚΠΠ/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα  για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

ΣΚΟΠΟΣ

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα το πρόγραμμα κατάρτισης θα συνδέεται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία.

Η δράση αποσκοπεί:

α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,

β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,

γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και

δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

05-04-2024 Οδηγίες Εφαρμογής Σχετικά Με Την Καταβολή των Καθαρών Αποδοχών

07-06-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3.2978/19-04-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

05-05-2023 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΆΔΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

27-04-2023 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Κατάρτιση Κοινωφελής Δράσης

19-04-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Δράση Κατάρτισης Ωφελούμενων / Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Παράταση Κοινωφελούς Δράσης

07-03-2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

17-02-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ της παράτασης

10-06-2022 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΤΡΑ

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

11-05-2022Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

11-05-2022Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

11-05-2022Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

Ανάρτηση Νέων Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

26-04-2022 ΝΕΟΣ Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

26-04-2022 ΝΕΟΣ Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

26-04-2022 ΝΕΟΣ Προσωρινός Πϊνακας Αποκλειομένων

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων
21-04-2022 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

21-04-2022 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

21-04-2022 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Έναρξη νέου προγράμματος

18-02-2022 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση Τύπου

18-02-2022 Δημόσια Πρόσκληση

18-02-2022  ΚΥΑ (ΦΕΚ 5895/Β/16-02-2022) 

18-02-2022 Τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ634/Β/14-02-2022)

18-02-2022  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέπονται Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

18-02-2022  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προσοντολόγιο - Ειδικότητες) 

18-02-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Προσοντολόγιο)  

18-02-2022ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΠΑ2) 

Έντυπα Προγράμματος 

Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα για δελτίο ΕΞΟΔΟΥ

Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση

Παρουσιολόγιο

Πίνακας Τοποθέτησης Ωφελουμένων