Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες,ΚΚΠΠ,συναφείς φορείς,Υπηρεσίες Υπουργείων

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

ΣΚΟΠΟΣ

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα τα προγράμματα θα συνδέονται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις πραγματικές εξατομικευμένες ανάγκες των ανέργων ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία.

Η δράση αποσκοπεί:

α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,

β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,

γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και

δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

27-04-2021 Ανακοίνωση για επιβλέποντες φορείς

27-04-2021 Ανακοίνωση για παρόχους

27-04-2021 Ανακοίνωση για ωφελούμενους

04-12-2020 Τέταρτη Ανακοίνωση σχετικά με την Δημόσια Πρόσκληση Νο4/2020 του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς , Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων

20-11-2020 Τρίτη Ανακοίνωση σχετικά με την Δημόσια Πρόσκληση Νο4/2020 του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων

05-11-2020 Δεύτερη Ανακοίνωση σχετικά με την Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιγφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων

15-10-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την Δημόσια Πρόσκληση  Νο4/2020 και παροχή διευκρινήσεων προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊου

08-10-2020 Ανακοίνωση (Παράταση προθεσμίας έκδοσης συστατικών σημειωμάτων)

03-08-2020 Δελτίο τύπου (Οριστικοί Πίνακες)

23-07-2020 Δελτίο Τύπου (Προσωρινοί Πίνακες)

29-06-2020 Ανακοίνωση (Έναρξη Νέου Προγράμματος)

07-06-2022 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

26-04-2021 Επέκταση χρονικού διαστήματος προγράμματος_Τροποποίηση ΚΥΑ(ΦΕΚ 1712/Β/26-04-2021)

10-03-2021 Οδηγίες εφαρμογής καθαρών αποδοχών-αμοιβών σε ωφελούμενους Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα        

23-12-2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με Θέμα: Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών -αμοιβών σε ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλεποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων 

03-08-2020 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

03-08-2020 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

03-08-2020 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων 

23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων 

23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων 

23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων 

Έναρξη νέου Προγράμματος 

29-06-2020 Δημόσια Πρόσκληση 

29-06-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ1256/Β/9-4-2020)

29-06-2020 Τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ2186/Β/5-6-2020)

29-06-2020 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέπονται Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

29-06-2020 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο - Ειδικότητες)

29-06-2020 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

29-06-2020 Παράρτημα IV (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΠΑ2) 

Δικαιολογητικά 

Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα για ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ

Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα 

Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση 

Παρουσιολόγιο 

Πίνακας τοποθέτησης ωφελουμένων