Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους Θύλακες Υψηλής ανεργίας, για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) Θύλακες Υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

ΣΚΟΠΟΣ

Η Δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πληττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (νυν Δ.ΥΠ.Α.).  Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και, ταυτόχρονα, μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, στη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών.

Η Δράση αυτή αποσκοπεί:

  • στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
  • στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
  • στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών,
  • στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης,
  • στην βελτίωση των υποδομών των Δήμων,
  • στην αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων,
  • στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

 

 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

(Δημόσια Πρόσκληση Νο10/2016)

03-10-2016 Δημόσια Πρόσκληση (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

03-10-2016 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα Ανακοινοποίηση στο ορθό)

03-10-2016 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Επισήμανση : Σας γνωρίζουμε ότι στο Παράρτημα I & II δεν υπάρχει η ειδικότητα "ΔΕ Νυχτοφυλάκων".

Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

(Δημόσια Πρόσκληση Νο10/2016)

14-11-2016 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων 

14-11-2016 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

14-11-2016 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 15-11-2016 και ώρα 10η πρωινή έως και την 17-11-2016 και ώρα 12η μεσημβινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε α) ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης είτε β) καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της 17-11-2016 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 10/2016.

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων

12-12-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων

12-12-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιλαχόντων

12-12-2016 Οριστικός Πίνακας Απορριφθέντων

Ημερομηνία Ανάρτησης Σχετικό Αρχείο
04-01-2017Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση
04-01-2017Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα
04-01-2017Πίνακας προσληφθέντων ωφελουμένων
04-01-2017Παρουσιολόγιο

05-04-2017 Προθεσμία για τη δυνατότητα επιλογής της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης

18-04-2017 Εγγραφο Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ της Γεν. Γραμμ. Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων σχετικά με την λήξη των αντικαταστάσεων

31-05-2017 Συμπληρωματικές Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την ασφάλιση ωφελούμενων στο πρώην Ε.Τ.Α.Α.