Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους,Περιφέρειες και Κ. Κ. Π. για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

ΣΚΟΠΟΣ

Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

  • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους

  • άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

  • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

28-05-2020 Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε  ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τα Προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα."

24-06-2019 Τροποποίηση ΚΥΑ –Επέκταση χρονικής διάρκειας τοποθέτησης  (ΦΕΚ 2466/Β/21-06-2019) 

31-05-2019 Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τα Προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς

18-03-2019 Νέες αποδοχές ωφελουμένων Κοινωφελούς 

08-01-2019 Νόμος 4320 - άρθρο 42 "Αποδοχές ωφελουμένων κοινωφελούς"

22-11-2018 ΚΥΑ

31-10-2018 Δυνατότητα Συμμετοχής Ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς στις Δομές που Συγχρηματοδοτούνται από άλλα Προγράμματα

25-10-2018 Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση 

25-10-2018 Παρουσιολόγιο

11-10-2018 Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα

11-10-2018 Πίνακας Τοποθετημένων Ωφελουμένων

Ανάρτηση οριστικών πινάκων

25-09-2018 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

25-09-2018 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Α')

25-09-2018 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Β')

25-09-2018 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

10-09-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

10-09-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Α')

10-09-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Β')

10-09-2018 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Έναρξη Προγράμματος

01/08/2018 Δημόσια Πρόσκληση

01/08/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα φορέα και Ειδικότητα)  

01/08/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προσοντολόγιο) 

01-08-2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Προσοντολόγιο)

13-08-2018 Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων από ωφελούμενους που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 31.7 του Ν.4531/2018

13-08-2018 ΚΥΑ