Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κ.Υ.Τ., ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ' Κύκλος), για 2.082 θέσεις 

Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ' Κύκλος), για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

ΣΚΟΠΟΣ


Η Δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και, ταυτόχρονα, μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην αντιμετώπιση των προσφύγων στη χώρα μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών, δεδομένης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης που έχει προκαλέσει η εισροή προσφύγων στη χώρα κατά τα τελευταία έτη.

Η Δράση αυτή αποσκοπεί:

 στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,

 στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

 στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών

 στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης

 στην αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών και

 στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ασύλου.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 

2. άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς 

3. μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 

4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους 

5. άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 

6. άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ 

7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) 

 

21-12-2021 Τροποποίηση ΚΥΑ - Τετράμηνη επέκταση χρονικής διάρκειας (ΦΕΚ 5584/Β/18-12-2020)

18-10-2021 Τροποποίηση ΚΥΑ - Δίμηνη επέκταση χρονικής διάρκειας (ΦΕΚ 4751/Β/14-10-2021)

25-08-2020Τροποποίηση ΚΥΑ - Δίμηνη επέκταση χρονικής διάρκειας (ΦΕΚ 3504/Β/24-08-2020)

28-05-2020 Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε  ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τα Προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα."                      

26-05-2020 Τροποποίηση ΚΥΑ - Τετράμηνη επέκταση χρονικής διάρκειας (ΦΕΚ 403/Β/10-02-2020)         

31-05-2019 Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τα Προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς             

18-03-2019  Νέες αποδοχές ωφελουμένων κοινοφελούς

08-01-2019 Πίνακας τοποθετημένων ωφελουμένων

08-01-2019 Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα

08-01-2019 Παρουσιολόγιο

08-01-2019 Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση

08-01-2019 Νόμος 4320 - άρθρο 42 "Αποδοχές ωφελουμένων κοινωφελούς"

Ανάρτηση  Οριστικών Πινάκων

14-12-2018 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων               

14-12-2018 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων           

14-12-2018 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων 

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων

04-12-2018 Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων

04-12-2018 Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων

04-12-2018 Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων

Έναρξη Προγράμματος

30-10-2018 Δημόσια Πρόσκληση

30-10-2018 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)

30-10-2018 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

30-10-2018 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)