Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα προεργασίας για 15.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα προεργασίας για 15.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός

Σκοπός της επαναπροκήρυξης της δράσης είναι η προετοιμασία επιπλέον 5.000 εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Πάροχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως ισχύει, και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της δράσης είναι επιπλέον 5.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. που κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

18-05-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του προγράμματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής θα επιλέγουν το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 6500 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα επιλέγουν το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 3500 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

03-06-2022 Ενημερωτικό Προγράμματος

pan2