Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα προεργασίας και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα προεργασίας και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

  • Α) Πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

   ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την προετοιμασία των νέων ανέργων, οι οποίοι συνεχίζουν να πλήττονται από την ανεργία, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, σε κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

  • Β) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα

  ΣΚΟΠΟΣ

α) Η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων, που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), και

β) Η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

15-11-2019 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

Α) Πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

25-06-2020 Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Ωφελουμένων στην δράση της Προεργασίας

02-06-2020 παρ.3 άρθρου 9 ν.4075_12 (Πρόγραμμα Προεργασίας)

10-03-2020 Οδηγίες για τη παροχή διευκρινίσεων για καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών 

10-02-2020 Βεβαίωση Παρόχου/Επιχείρησης  

10-02-2020 Παρουσιολόγιο Παρόχου/Επιχείρησης 

27-01-2020 παρ.7 αρθρου 51 του ν.3693/2008 (Πρόγραμμα Προεργασίας) 

13-12-2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13-12-2019 ΕΝΤΥΠΟ Α' - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ 

15-11-2019 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση 13/2019 του προγράμματος 

Β) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα

11-02-2020 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

11-02-2020 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 

11-02-2020 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

15-11-2019  Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση 12/2019 του προγράμματος  

15-11-2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

15-11-2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

15-11-2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Ανάρτηση Προσωρινών πινάκων 

14-01-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων   

14-01-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων 

14-01-2020 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων  

Ανάρτηση Οριστικών πινάκων 

28-01-2020 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων 

28-01-2020 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων 

28-01-2020 Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων