Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων 18-66

Πρόγραµµα προώθησης στην αυτoαπασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

ΣΚΟΠΟΣ:

Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην προώθηση στην αυτοαπασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής - επιχειρηµατικού σχεδίου, πρέπει σωρευτικά:

1. α) να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, δηλαδή να διανύουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν συµπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο , όσον αφορά στις 2.000 θέσεις, β) να είναι άνεργοι ηλικίας 30 έως 66 ετών, όσον αφορά στις 8.000 θέσεις.

2. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης

3. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 4/7/2019 και µετά και το αργότερο εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής