Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α' υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β' Κύκλος, για 1.639 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

27-07-2017 Δελτίο Τύπου

27-07-2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2017

27-07-2017 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)

27-07-2017 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

27-07-2017 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

 

Ξεκινάει την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 10η πρωινή, μέχρι και την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, 1.639 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών ροών – (Β΄κύκλος).

 

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων

12-09-2017 Δελτίο Τύπου

12-09-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

12-09-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

12-09-2017 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 13η Σεπτεμβρίου και ώρα 10η πρωινή έως και την 15η  Σεπτεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντας τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 της 15ης  Σεπτεμβρίου προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

 

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων 

11-10-2017 Δελτίο Τύπου

11-10-2017 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

11-10-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

11-10-2017 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

30-11-2017  Εγκύκλιος για Επίδομα Μετεγκατάστασης 

Οι ωφελούμενοι υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής για το επίδομα μετεγκατάστασης, μετά την πρώτη πληρωμή τους ως τοποθετηθέντες στην Δημόσια Πρόσκληση Νο9/2017" .

23-05-2018 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ23-05-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 23-05-2-18 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 

12-06-2018 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

14-06-2018 Τροποποίηση ΚΥΑ (ΦΕΚ 2214/Β/13-06-2018)

13-07-2018 Οδηγίες στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα (Προσκόμιση των αποδεικτικών ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ)

13-08-2018 Τροποποίηση ΚΥΑ 2η (ΦΕΚ 3417/Β/10-08-2018)

18-10-2018 Τροποποίηση ΚΥΑ (ΦΕΚ 4528/Β/17-10-2018)

08-01-2019 Νόμος 4320 - άρθρο 42 "Αποδοχές ωφελουμένων κοινωφελούς"

29-01-2019 Τροποποίηση ΚΥΑ - Νέα δίμηνη επέκταση χρονικής διάρκειας (ΦΕΚ 1/Β/07-01-2019)

18-03-2019 Νέες αποδοχές ωφελουμένων κοινωφελούς

22-05-2019 Νέα Τροποποίηση ΚΥΑ -8μηνη επέκταση χρονικής διάρκειας (ΦΕΚ 1789/Β/21-05-2019)

31-05-2019 Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε ωφελούμενους που

                    έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τα

                   Προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς