Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, του παραθερισμού 50 παιδιών των υπαλλήλων της ΔΥΠΑ , κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2024.

Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για τον παραθερισμό συνολικά πενήντα (50) παιδιών των υπαλλήλων της Δ.ΥΠ.Α , που διαμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2024, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Α.Π. 788023/9-7-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τον παραθερισμό συνολικά πενήντα (50) παιδιών των υπαλλήλων της Δ.ΥΠ.Α, ανέρχεται στο ποσό των 22.445,24€ πλέον του ΦΠΑ (13% & 24%), ήτοι 25.590,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% & 24%) .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/7/2024, ώρα 11:00π.μ.

Δείτε εδώ την πρόσκληση