Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια διδακτικών βιβλίων για τις ανάγκες των ΕΠΑ.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου της Δ.ΥΠ. Α για το σχολικό έτος 2023-2024

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που να αφορά στην προμήθεια διδακτικών βιβλίων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΕΠΑ.Σ. της Περ/κης Δ/νση Πελοποννήσου της Δ.ΥΠ.Α. για το σχολικό έτος 2023-2024 σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα Πίνακα και τις ενσωματωμένες τεχνικές Προδιαγραφές.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 25.867,92€ πλέον ΦΠΑ (6%), ήτοι ποσού 27.420,00€

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα