Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας για ένα έτος

Πρόσκληση  για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.125,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού 15.035,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) .

Δείτε εδώ την Πρόσκληση