Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων των εκπαιδευτικών δομών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου της Δ.ΥΠ.Α»

Η Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου της ΔΥΠΑΠροκηρύσσει  Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό κάτω των ορίων Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων των εκπαιδευτικών δομών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου της ΔΥΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης της Σύμβασης, και τα οποία  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «154.500,00€» πλέον του ΦΠΑ ή «191.580,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση