Βρίσκεστε εδώ

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

ΣΚΟΠΟΣ

Η Δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

Η Δράση αποσκοπεί:

• στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,

• στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,

• στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και

• στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

01-07-2019 Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση

28-05-2020 Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

16-03-2020 Αναστολή Απασχόλησης λόγω κορωνοιού

11-05-2020 Εφαρμογή της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 / ΦΕΚ 783/Β/10-03-2020 ΚΥΑ

11-05-2020 Εφαρμογή της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 / ΦΕΚ 956/Β/21-03-2020 ΚΥΑ

11-05-2020 Παράταση ισχύος της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 / ΦΕΚ 956/Β/21-03-2020 ΚΥΑ

31-05-2019 Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς

30-05-2019 Παρουσιολόγιο

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

25-04-2019 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

25-04-2019 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

25-04-2019 Προσωρινός Πϊνακας Αποκλειομένων

Έναρξη Νέου Προγράμματος
07-03-2019 KYA

07-03-2019 Δημόσια Πρόσκληση

07-03-2019 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)

07-03-2019 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

07-03-2019 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)