Βρίσκεστε εδώ

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες Υ.Π.ΕΝ. - ΥΠ.Υ.Τ.

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)

ΣΚΟΠΟΣ

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα τα προγράμματα κατάρτισης θα συνδέονται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις πραγματικές εξατομικευμένες ανάγκες των ανέργων ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία.

 

Η δράση αποσκοπεί:

α) στην επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,

β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,

γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και

δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

04-06-2024 ΦΕΚ Παράτασης

05-04-2024 Οδηγίες Εφαρμογής Σχετικά Με Την Καταβολή των Καθαρών Αποδοχών

21-09-2023 ΦΕΚ Παράτασης Προγράμματος

25-07-2023 Βεβαίωση Αλλαγής Θεματικού Αντικειμένου

25-07-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Κατάρτισης

25-07-2023 Πρόσκληση Κατάρτισης

05-05-2023 Εκλογική Άδεια Ωφελουμένων

27-04-2023 Οδηγίες Εφαρμογής Σχετικά Με Την Καταβολή των Καθαρών Αποδοχών

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

15-12-2022 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

15-12-2022 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

15-12-2022 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

29-11-2022  Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

29-11-2022  Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

29-11-2022 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Έναρξη Νέου Προγράμματος

07-10-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

07-10-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

07-10-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ειδικότητες ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (1 ΘΕΣΗ) , ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ),ΤΕ ΔΑΠΟΣΟΝΩΝ (1 ΘΕΣΗ) , ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ(1 ΘΕΣΗ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου  αφορούν   τοποθέτηση επιτυχόντων  στο Δασαρχείο Θάσου.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ