Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα «Σπίτι μου»

 • Το πρόγραμμα δανείων «Σπίτι μου» αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων προς νέους/νέες και νέα ζευγάρια, ηλικίας από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, για αγορά πρώτης κατοικίας.

  Τα δάνεια χορηγούνται μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών και η αίτηση υποβάλλεται σε Τράπεζα της επιλογής του δανειολήπτη.

 • Σκοπός Δανείων
  Αγορά πρώτης κατοικίας

  Δικαιούχοι
  Άτομα 25-39 ετών (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου), ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας (1) εκ των δύο (2) είναι 25-39 ετών (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου), εφόσον, δεν διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία τους και ικανοποιούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

  Εισοδηματικά Κριτήρια Δικαιούχων (Τα ανώτατα όρια εισοδήματος, ταυτίζονται με τα όρια που καθορίζονται για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ειδικά, για το 2023, αυτά ορίζονται ως:

  Τύπος δικαιούχου

  Χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα

  Μέγιστο ετήσιο εισόδημα (2023)

  Νέοι, άγαμοι

  €10.000

  €16.000

  Ζευγάρια

  €24.000
  (+ €3.000 * αριθμός τέκνων)

  Μονογονεϊκές οικογένειες

  €27.000
  (+ €3.000 * αριθμός τέκνων, πέραν του πρώτου)

  Πότε το ακίνητο που κατέχει ένας δυνητικός ωφελούμενος καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του;
  Για να κριθεί ο/η αιτών/αιτούσα για χορήγηση στεγαστικού δανείου, δικαιούχος του προγράμματος, ενώ διαθέτει ήδη ακίνητο, θα πρέπει το ακίνητο που διαθέτει να μην καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες.

  Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ένα υφιστάμενο ακίνητο είναι κατάλληλο για τις στεγαστικές ανάγκες του αιτούντος/αιτούσης είναι: 
  α) Στην περίπτωση άγαμου και άτεκνου δικαιούχου, το υφιστάμενο ακίνητο να είναι έως 50 τ.μ., ενώ για τους υπόλοιπους το μέγεθος αυξάνεται κατά 10 τ.μ. ανά μέλος της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένων και κυοφορούμενων τέκνων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης).
  β) Επιπλέον, ο αιτών διαθέτει είτε πλήρη κυριότητα είτε επικαρπία σε ποσοστό συνιδιοκτησίας ανώτερο από 50% επί του ακινήτου του.
  γ) Το ακίνητο που ήδη διαθέτει πρέπει να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του. Στην περίπτωση που ο τόπος εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής, το ακίνητο θεωρείται κατάλληλο εάν βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής. Εάν το ακίνητο βρίσκεται σε νησί, πλην της Κρήτης, τότε κρίνεται κατάλληλο εάν συμφωνεί και με τον τόπο εργασίας στο ίδιο νησί. Το ακίνητο πρέπει να έχει χρήση κατοικίας.
  Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να ισχύουν σωρευτικά. 
  Αν δεν πληρούνται τα κριτήρια αυτά, τότε ο αιτών/αιτούσα θεωρείται ότι δεν διαθέτει κατάλληλο για τις στεγαστικές του ανάγκες ακίνητο και επομένως δύναται να είναι δικαιούχος του προγράμματος.
  Προσοχή: Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση κατοχής ενός μόνο ακινήτου
  Στο τελευταίο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθ. 189/2023 ΚΥΑ (Β' 1180), τίθεται ένα όριο ως προς τον αριθμό των ακινήτων που μπορεί να διαθέτει κάποιος, προβλέποντας ρητά ότι: «Στην περίπτωση που ανακύπτει από τα ως άνω δικαιολογητικά ότι είτε μεμονωμένα οι αιτούντες, είτε μεμονωμένα οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δυο, είτε συνδυαστικά οι αιτούντες και οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης διαθέτουν περισσότερα τους ενός (1) ακίνητα με χρήση κατοικίας, τεκμαίρεται ότι υπάρχει ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους ανεξαρτήτως εάν πληρούνται ή όχι τα κριτήρια των υποπεριπτώσεων (δα), (δβ) και (δγ) της παρούσας περίπτωσης».
   
  Κριτήρια Επιλεξιμότητας Ακίνητου προς αγορά
  Το Πρόγραμμα υποστηρίζει δανειοδότηση μόνο για ακίνητα που:
  1. Θα χρησιμοποιηθούν ως κατοικία
  2. Έχουν αξία έως €200.000, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συμβόλαιο αγοράς
  3. Έχουν μέγεθος έως 150 τ.μ.
  4. Έχουν παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη κατά τον χρόνο της αγοράς, όπως προκύπτει από την άδεια κατασκευής
  5. Βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 5006/2022 (Α’ 239)

  Κριτήρια Πωλητή ακινήτου
  Ο πωλητής του ακινήτου απαγορεύεται να αποτελεί συγγενή (του αγοραστή ή του έτερου μέλους ζευγαριού), εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, Α’ ή Β βαθμού, ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή, ενδεικτικά:

  • παππούδες/γιαγιάδες σε σχέση με εγγόνια
  • αδέλφια σε σχέση μεταξύ τους
  • γονείς σε σχέση με τέκνα

  Η πιστοποίηση του βαθμού συγγένειας πραγματοποιείται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (ή με σχετικό σύμφωνο συμβίωσης)

  Επιλέξιμα Δάνεια
  Δάνεια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

  1. Δάνεια με διάρκεια έως τριάντα (30) έτη
  2. Δάνεια βάσει των οποίων το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με την οικονομική συμβολή καθενός στο χορηγούμενο δάνειο.
  3. Το δάνειο καλύπτει έως και το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συμβόλαιο αγοράς.
  4. Το ακίνητο πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
  5. Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε εμπράγματη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο.
  6. Οι συμβάσεις δανείου που καταρτίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου» δεν επιβαρύνονται με την εισφορά του ν. 128/1975.

  Επιδότηση Επιτοκίου
  Το Επιτόκιο Δανείου θα επιδοτείται κατά 100% για όλη τη διάρκεια του δανείου σε περιπτώσεις:

  • Νέων ζευγαριών που έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης,
  • Νέοι ή νέα ζευγάρια που, κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου (έως 30 έτη), καταστούν τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι. Η επιδότηση επιτοκίου θα ξεκινά μετά την υποβολή στην Τράπεζα των απαιτούμενων δικαιολογητικών σχετικά με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης στη κατηγορία των τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών και θα αφορά το υπόλοιπο διάστημα αποπληρωμής του δανείου.

  Οι προϋποθέσεις για την επιδότηση επιτοκίου ελέγχονται βάσει του αριθμού εξαρτώμενων τέκνων, όπως αυτά αποτυπώνονται στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
  Η απόδοση των επιδοτούμενων τόκων θα γίνεται απολογιστικά, μετά την πληρωμή κάθε δόσης από τον δανειολήπτη, σε λογαριασμό που θα τηρεί στο τραπεζικό ίδρυμα ενώ ο δανειολήπτης υποχρεούται να καταβάλλει μόνο το χρεολύσιο.
  Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης καθυστερήσει την πληρωμή δόσης για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες, τότε θα διακόπτεται η επιδότηση τόκων και η καταβολή τους θα γίνεται πλέον από τον δανειολήπτη. Ως ημερομηνία διακοπής της επιδότησης τόκων, ορίζεται η συμπλήρωση των ενενήντα (90) ημερών ληξιπρόθεσμης δόσης. Η επανεκκίνηση της επιδότησης επιτοκίου θα είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις που ο δανειολήπτης αποπληρώσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ή ενταχθεί σε ρύθμιση δανείου, μετά από σχετική αίτηση του δανειολήπτη στη τράπεζα συνεργασίας με τεκμηρίωση των λόγων αδυναμίας εξυπηρέτησης της οφειλής και έγκριση της.

  Ανώτατο ποσό Δανείου
  Το μέγιστο ποσό δανείου θα ανέρχεται σε 90% του ποσού του συμβολαίου αγοραπωλησίας, και σε κάθε περίπτωση, δεν ξεπερνά τα €150.000

  Εγγυητής δανείου
  Δεν επιτρέπεται προσωπική εγγύηση τρίτου.

  Που Υποβάλλεται η αίτηση
  Η Δ.ΥΠ.Α. δημοσιοποιεί τα Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και τους όρους συμμετοχής τους (προσφερόμενο επιτόκιο, έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου). Ο πολίτης επιλέγει το Πιστωτικό Ίδρυμα που επιθυμεί και υποβάλλει την αίτησή του σε αυτό.

  Κρίσιμες Προθεσμίες για την Χορήγηση Δανείων
  Εντός εξήντα (60) ημερών από την αίτηση του δανειολήπτη, το Πιστωτικό ίδρυμα ελέγχει την πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων και του χορηγεί την οικονομική προέγκριση.

  • Η προέγκριση αυτή ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.
  • Εντός της σχετικής προθεσμίας ο αιτών οφείλει να γνωστοποιήσει στο πιστωτικό ίδρυμα το αιτούμενο ποσό δανείου, το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή στην οποία προτίθεται να το αγοράσει και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται, ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.
  • Εφόσον η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει. Διαφορετικά, κατόπιν των αναγκαίων ελέγχων, η αίτηση εντάσσεται στο πρόγραμμα και εκκινεί ο νομικός και τεχνικός έλεγχος του προς αγορά ακινήτου.
  • Η περίοδος ολοκλήρωσης τεχνικού και νομικού ελέγχου του υπό αγορά ακινήτου διαρκεί έως και εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία της ένταξης της αίτησης στο Πρόγραμμα.
  • Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον ο αιτών επιθυμεί να συνεχίσει με έτερο ακίνητο, μπορεί να το πράξει υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου από το πιστωτικό ίδρυμα, δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ένταξη της αίτησης στο Πρόγραμμα.
  • Ο μέγιστος χρόνος για την υπογραφή της σύμβασης δανείου και την εκταμίευση του δανείου είναι έως έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης στο Πρόγραμμα.

  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθυστέρησης της διαδικασίας μετεγγραφής του ακινήτου και με την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας των έξι (6) μηνών, η ολοκλήρωση της σύμβασης δανείου και της εκταμίευσης, δύναται να παραταθεί για επιπλέον δύο (2) μήνες.
  Προεγκεκριμένα δάνεια ωφελούμενων, για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση του σκοπού τους εντός αυτού του χρονικού διαστήματος (ήτοι 6+2 μήνες από την ημερομηνία προέγκρισης της αίτησης στο Πρόγραμμα), θα ακυρώνονται και θα αποδεσμεύεται ο προϋπολογισμός τους. Η ως άνω ρύθμιση δεν ισχύει σε περίπτωση που οι προθεσμίες δεν έχουν τηρηθεί χωρίς υπαιτιότητα του αιτούντος. Ο ωφελούμενος θα έχει δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου αίτημα χρηματοδότησης, εφόσον υπάρχουν και διαθέσιμοι πόροι στον προϋπολογισμό του Προγράμματος.

  Πρόωρη εξόφληση
  Ο Δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του ΧΩΡΙΣ οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

  Καταγγελία Δανείων
  Το Πιστωτικό ίδρυμα καταγγέλλει το δάνειο μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) ημερών καθυστέρησης.
  Για τα δάνεια αυτά, θα εφαρμόζονται οι εσωτερικές διαδικασίες και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

  Ρυθμίσεις Δανείων
  Για τα δάνεια αυτά, θα εφαρμόζονται οι εσωτερικές διαδικασίες και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, με τον περιορισμό ότι η ρύθμιση, δεν θα πρέπει να μειώνει το ποσό της σύμβασης δανείου κατά τρόπο που το τελικώς επιστρεφόμενο κεφάλαιο θα είναι μικρότερο του συνολικού ποσού που έχει εκταμιευθεί, ούτε να αυξάνει το επιτόκιο το οποίο θα παραμένει το ίδιο ή μειωμένο προς εξυπηρέτηση της ρυθμισμένης οφειλής, ούτε να αυξάνει την διάρκεια αποπληρωμής πέραν της ανώτατης διάρκειας των τριάντα (30) ετών, ούτε να προβαίνει σε κεφαλαιοποίηση τόκων ή τόκων υπερημερίας.

  Έξοδα για την αγορά του ακινήτου
  Το ποσό του διαχειριστικού κόστους που περιλαμβάνει όλα τα πάγια και εφάπαξ έξοδα του δανειακού φακέλου των τραπεζών για τη διαχείριση και έλεγχο επιλεξιμότητας των ωφελούμενων, καταβάλλεται από το Πρόγραμμα κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου. Ο Δανειολήπτης δεν επιβαρύνεται επιπλέον για τα έξοδα φακέλου.
  Τα λοιπά έξοδα για την αγορά του ακινήτου (π.χ. νομικός έλεγχος, τεχνική εκτίμηση ακινήτου, κλπ.), δημοσιοποιούνται για το κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και βαρύνουν τον Δανειολήπτη.
  Τέλος, λοιπά έξοδα που σχετίζονται με την εγγραφή του βάρους επί του ακινήτου όπως:

  • δαπάνη για την έκδοση της δικαστικής απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου,
  • τέλος για την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης,
  • έξοδα για την υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικών,
  • περίληψη της δικαστικής απόφασης και την έκδοση των πιστοποιητικών,
  • έξοδα για τη δήλωση των δικαιωμάτων προσημείωσης, εφόσον λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο,
  • έξοδα άρσης προσημείωσης,θα καταβάλλονται από τον δανειολήπτη.
 • Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι κάτωθι Τράπεζες με τους εξής όρους:

  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

  α/α

  Πιστωτικό Ίδρυμα

  Σταθερό Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο Επιτόκιο - Επιτόκιο βάσης

  Κυμαινόμενο Επιτόκιο - Εύρος (%)

  1

  Alpha Bank

   

  Euribor 3μήνου

  2,20%

  2

  Attica Bank

   

  Euribor 3μήνου

  2,9%-4%

  3

  Eurobank

   

  Euribor 3μήνου

  1%-4%

  4

  Εθνική

   

  Euribor 3μήνου

  2%-2,5%

  5

  Τράπεζα Πειραιώς

   

  Euribor μηνός

  2,50%

  6

  Παγκρήτια

   

  Euribor 3μήνου

  1,5%-2%

  7

  Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

   

  Euribor 3μήνου

  2%-3,5%

  8

  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

   

  Euribor μηνός

  2%-4%

  9

  Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

  5,00%

  -

  -

  10

  Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

   

  Euribor 3μήνου

  1,5%-4,9%

   

   

  ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΚόστος Νομικού και Τεχνικού Ελέγχου (ευρώ)
  ALPHA BANK420,00 €
  EUROBANK• Από 500€ Κόστος Τεχνικού & Νομικού Ελέγχου, το οποίο μεταβάλλεται υπό προϋποθέσεις (π.χ. προσαυξήσεις για περιοχές εκτός έδρας μηχανικού, νησιά, κλπ.).
  • Έως 650€ σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου σε παραπάνω από 1 ακίνητα. Για κάθε επιπλέον ακίνητο, για το οποίο θα πραγματοποιηθεί Τεχνικός-Νομικός έλεγχος το κόστος ανέρχεται σε 350€ ανά ακίνητο. Στο πλαίσιο του Προγράμματος η συνολική χρέωση, δε θα υπερβαίνει τα 650€.
  ΕΘΝΙΚΗΚόστος Νομικού και Τεχνικού Ελέγχου Κατ’ ελάχιστον €246. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου πραγματοποιηθεί αλλαγή ακινήτου και χρειαστεί να πραγματοποιηθούν νέοι έλεγχοι ακινήτου, θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση για την ολοκλήρωση του Νομικού και του Τεχνικού Ελέγχου.
  Σημειώνουμε ότι στα ως άνω έξοδα δεν περιλαμβάνονται λοιπά έξοδα που σχετίζονται με την εγγραφή του βάρους επί του ακινήτου όπως, δαπάνη για την έκδοση της δικαστικής απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου, τέλος για την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης, έξοδα για την υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικών, την περίληψη της δικαστικής απόφασης και την έκδοση των πιστοποιητικών, έξοδα για τη δήλωση των δικαιωμάτων προσημείωσης, εφόσον λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο, έξοδα άρσης προσημείωσης. Αυτά θα καταβάλλονται από τον πιστούχο.
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΚόστος Νομικού και Τεχνικού Ελέγχου (ευρώ)
  1. Κόστος Νομικού Ελέγχου: € 86,80*
   * - Αφορά σε έξοδα ελέγχου τίτλων ακινήτου προκειμένου να χορηγηθεί η έγκριση του δανείου και δεν περιλαμβάνει έξοδα εγγραφής προσημείωσης και τυχόν άλλα έξοδα που αφορούν στην εμπράγματη εξασφάλιση τα οποία βαρύνουν εξολοκλήρου τον δανειολήπτη.
   - Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, σήμερα 24%.
  - Σε περίπτωση μετάβασης δικηγόρου σε υποθηκοφυλακείο εκτός της έδρας του ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης (€ 0,25/χλμ) καθώς και με τυχόν άλλα πραγματικά έξοδα μετάβασης και διαμονής.
  - Τα εν λόγω έξοδα αφορούν ανά ελεγχόμενο ακίνητο, εισπράττονται πριν από τη διενέργεια των αντίστοιχων ελέγχων και δεν επιστρέφονται εφόσον οι έλεγχοι πραγματοποιηθούν.
  2. Κόστος Τεχνικού Ελέγχου: € 148,80**
  ** - Αφορά σε έξοδα εκτίμησης ακινήτου προκειμένου να χορηγηθεί η έγκριση του δανείου.
   - Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, σήμερα 24%.
   - Σε περίπτωση μετάβασης του εκτιμητή σε απόσταση πέραν των 30χλμ από την έδρα του ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης (€ 0,25/χλμ) καθώς και με τυχόν άλλα πραγματικά έξοδα μετάβασης και διαμονής.
  - Τα εν λόγω έξοδα αφορούν ανά ελεγχόμενο ακίνητο, εισπράττονται πριν από τη διενέργεια των αντίστοιχων ελέγχων και δεν επιστρέφονται εφόσον οι έλεγχοι πραγματοποιηθούν.
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ400,00 €
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ350,00 €
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ300,00 €
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ350€+ ΦΠΑ
  ATTICA BANKΚόστος Νομικού και Τεχνικού Ελέγχου (ευρώ)
  •Δαπάνη εκτίμησης Γης - Οριζόντιας ή Αυτοτελούς Κατοικίας : Πάγιο € 175
  πλέον Φ.Π.Α.
  Η δαπάνη εκτίμησης περιλαμβάνει έλεγχο πολεοδομικής νομιμότητας
  ακινήτων εκτιμηθείσας αξίας έως € 600.000.
  Για εκτιμώμενα ακίνητα οδικής απόστασης > 40χλμ από την έδρα του εντολέα
  καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα με χρέωση € 0,25/χλμ.
  Επίσης καταβάλλονται έξοδα εισιτηρίων, πορθμείων, διοδίων σύμφωνα με τα
  παραστατικά που θα προσκομίζονται από τον εκτιμητή με μέγιστη αμοιβή
  το ποσό των 80 € πλέον ΦΠΑ.. Σε περιπτώσεις διανυκτέρευσης του εκτιμητή
  θα εκδίδεται τιμολόγιο και μέχρι του ποσού των € 70 (διανυκτέρευση και πρωϊνό)
  με μέγιστη αμοιβή το ποσό των € 120 / ημέρα πλέον
  ΦΠΑ και μία διανυκτέρευση.
  •Δαπάνη Νομικού Ελέγχου :
  80 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  Σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό των εξόδων νομικού και τεχνικού ελέγχου
  ανά τελικό αποδέκτη δεν θα υπερβεί το ποσό των € 650.
  Τα ανωτέρω έξοδα εισπράττονται ανά ακίνητο.
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ500€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η αμοιβή αφορά μέγιστο ποσό για ένα ακίνητο και δεν περιλαμβάνει τυχόν οδοιπορικά που ενδέχεται να επιβαρύνουν λόγω ακινήτου σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υφίσταται κατάστημα της τράπεζας

  Το πρόγραμμα δανείων «Σπίτι μου» υλοποιείται με πόρους που χρηματοδοτούνται εξ' ολοκλήρου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε..

 • Αιτήσεις κτηματολογίου για το πρόγραμμα «Σπίτι μου»

  Όσοι υποψήφιοι δανειολήπτες έχετε υποβάλει αίτηση προς ένα κτηματολογικό γραφείο στα πλαίσια του Προγράμματος «Το Σπίτι μου», μπορείτε να δηλώσετε στο Ελληνικό Κτηματολόγιο τα στοιχεία των αιτήσεων σας προς αυτό, ώστε να διεκπεραιωθούν στα χρονικά όρια προθεσμιών του προγράμματος.

  Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επιλέξετε αν πρόκειται είτε για αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης & μεταβίβαση κυριότητας, είτε για την εγγραφή βάρους
  • συμπληρώσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης σας στο Κτηματολόγιο, το έτος υποβολής της καθώς και το κτηματολογικό γραφείο της χώρας στο οποίο την καταθέσατε

  Μέσα από την εφαρμογή έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την πορεία των παραπάνω δηλώσεων - αιτήσεων.

  Είσοδος στην εφαρμογή:

  https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/epidoteseis-politon/aiteseis-ktematologiou-gia-to-programma-to-spiti-mou

  Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής: (pdf)

 • Οι υποψήφιοι ή υφιστάμενοι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης, μέσω της οποίας δύνανται να καταθέσουν συγκεκριμένο ερώτημα, αντίρρηση, διαμαρτυρία ή τυχόν παράπονο, προς την «Επιτροπή Παρακολούθησης» του Προγράμματος «Σπίτι μου».

  Η «Επιτροπή Παρακολούθησης» είναι το αρμόδιο όργανο για την ορθή εφαρμογή των όρων του Προγράμματος «Σπίτι μου» και εξετάζει αιτήματα πλην εκείνων που αφορούν πιστωτικούς λόγους.

  Δικαίωμα συμπλήρωσης της «Φόρμας Υποβολής Αιτημάτων» παρέχεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη απόρριψη από το τραπεζικό κατάστημα στο οποίο έχει απευθυνθεί ο υποψήφιος ή υφιστάμενος δανειολήπτης.

  Σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται αιτήματα προς την Επιτροπή Παρακολούθησης:

  • Απόρριψη επιλεξιμότητας υποψήφιου δανειολήπτη
  • Απόρριψη κατοικίας προς αγορά για λόγους
  • Παρέλευση κάποιας εκ των προθεσμιών που αφορούν στη διαδικασία του δανείου
  • Άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υποψήφιος ή υφιστάμενος δανειολήπτης θεωρεί ότι το τραπεζικό κατάστημα προέβη λανθασμένα σε απόρριψη του αιτήματός του.

  Τονίζεται ότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η «Επιτροπή Παρακολούθησης» δεν εξετάζει αιτήματα που αφορούν τα κριτήρια πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών.

  Το αίτημα προς την Επιτροπή Παρακολούθησης υποβάλλεται στο τραπεζικό κατάστημα όπου δόθηκε η έγγραφη απόρριψη.