Βρίσκεστε εδώ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο «Τεχνίτης Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης,  ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση αγωγών μεταφοράς ψυχρού ή θερμού νερού ύδρευσης, νερού κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού, αποχετεύσεων, κολυμβητικών δεξαμενών, αρδευτικών - αποστραγγιστικών έργων, δικτύων πυρόσβεσης και γεωθερμικών εγκαταστάσεων.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων » θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν βασικές έννοιες (θερμοπερατότητα, θερμικές απώλειες, θερμομόνωση, μεταφορά θερμότητας με φορέα νερό, ατμό και αέρα) και αντίστοιχες συσκευές (εναλλάκτης θερμότητας, κλπ).
  • εξηγούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των κεντρικών θερμάνσεων, καθώς και τη χρησιμότητα και τη λειτουργία της αυτονομίας των κεντρικών θερμάνσεων.
  • αναγνωρίζουν τα υλικά, καθώς και τα γενικά και ειδικά εργαλεία του υδραυλικού.
  • γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους κανόνες ασφαλούς χρήσης των εργαλείων.
  • ιεραρχούν τις διάφορες φάσεις της εργασίας τους , ώστε να πραγματοποιούν κατασκευές σε λιγότερο χρόνο και με χαμηλότερο κόστος.
  • κατασκευάζουν θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις (για παράδειγμα, κεντρική θέρμανση συνδεδεμένη με ηλιακό θερμοσίφωνα, με εναλλάκτη θερμότητας ) βάσει των σχεδίων και των υποδείξεων του τεχνικού υπευθύνου του έργου.
  • διαπιστώνουν, εντοπίζουν και αποκαθιστούν τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.
  • συντηρούν, μετατρέπουν και βελτιώνουν, με τη χρήση κατάλληλων οργάνων, συσκευών και εργαλείων,  θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις κάθε είδους.