Βρίσκεστε εδώ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο «Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων» ασχολείται  με την κατασκευή, τη συντήρηση, την επισκευή και τον έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων - απαραίτητων για την καύση των υγρών και αερίων καυσίμων οικιακής, επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης - καθώς και των μεγαλύτερων δικτύων μεταφοράς και διανομής αερίων καυσίμων. Επίσης, στο εύρος των εργασιών του εντάσσονται και οι μετρήσεις των παραγόμενων καυσαερίων.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού αερίου)» θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν βασικές έννοιες της φυσικής, όπως πίεση, θερμοκρασία, όγκος, θερμοδυναμική και μηχανική ρευστών.
  • περιγράφουν την αρχή και τον τρόπο λειτουργίας των αντλιών, των συμπιεστών και των ανεμιστήρων, καθώς και τα είδη τους.
  • κατανοούν το φαινόμενο της καύσης των αερίων και τις βασικές αρχές μετάδοσης θερμότητας.
  • αναγνωρίζουν τα υλικά, τα εξαρτήματα, τα όργανα ελέγχου και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή υδραυλικών και πυροσβεστικών δικτύων.
  • τοποθετούν και να συνδέουν όλα τα μέρη μιας εγκατάστασης καύσης αερίου καυσίμου.
  • εξασφαλίζουν με τις ενέργειές τους την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης (ρύθμιση του συστήματος καύσης, έλεγχος των οργάνων, αλλά και των  διατάξεων αυτοματισμού, ασφαλείας και απαγωγής των παραγώγων καύσης – καπναερίων, μετρήσεις καυσαερίων κλπ).
  • ελέγχουν τα συστήματα αυτοματισμού ενεργειακής διαχείρισης και καύσης, αερισμού και εξαερισμού του χώρου.
  • επιτηρούν και να ρυθμίζουν την απαγωγή των παραγώγων καύσης (καπναερίων) και την ποιότητα των καυσαερίων, με σκοπό τον περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων εντός των επιτρεπτών ορίων.
  • επισκευάζουν ή να αντικαθιστούν τα εξαρτήματα και τμήματα μιας εγκατάστασης που έχουν φθαρεί ή δεν λειτουργούν κανονικά, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνουν τη μορφή αυτής της τελευταίας.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: