Βρίσκεστε εδώ

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην υλοποίηση «Παροχή Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή των δράσεων της ΔΥΠΑ ως Δικαιούχος στο πλαίσιο του ΠΑΔΚΣ 2021-2027»

                                           Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή, Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του Υποέργου -1 «Παροχή Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή των δράσεων της ΔΥΠΑ ως Δικαιούχος στο πλαίσιο του ΠΑΔΚΣ 2021-2027», της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη της Δημόσιας Υπηρεσία Απασχόλησης ως Δικαιούχος του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» (ΠΑΔΚΣ) 2021-2027», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 8/2024 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.411.290,32€ μη συμπ/νουΦΠΑ24%, ήτοι 1.750.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(24%).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ63470000, κωδ. ΣΑ Ε6347).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (ΑΣ 346241).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3/6/2024, ώρα 15:30μμ

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη