Βρίσκεστε εδώ

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας μηνός Απριλίου 2024

Πρόσκληση  για την ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των κτιρίων των & υπηρεσιών της Δ ΥΠ Α αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ νσης Κεντρ. &  Δυτ.  Μακεδονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 17.929,90 € πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 22.233,06€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δείτε εδώ την πρόσκληση