Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων απασχόλησης ανέργων 3000 (ειδικών ομάδων) & 7000 (με εμπόδια ένταξης-επανένταξης)

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Α: Για 3.000 ανέργες/ους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργες/ους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ

Εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους, που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: • Άτομα με Αναπηρία • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας • Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης • Αποφυλακισμένα Άτομα • Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο • Διεμφυλικά πρόσωπα • Θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και • Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

• Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα

• Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα καθώς και επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

 

Β: Για 7.000 ανέργες/ους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

ΣΚΟΠΟΣ

 Η δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους/ες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ

• Μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 ετών και 6μηνη ανεργία • Άνεργοι/ες άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία • Άνεργοι/ες με 24μηνη ανεργία • Άνεργοι/ες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης • Άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών • Άνεργοι/ες Ρομά (με 6μηνη ανεργία σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα

Ανάλογα με την κατηγορία ωφελουμένων ανέργων και το καθεστώς οικονομικής ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση, υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το ύψος επιχορήγησης και τη διάρκεια του προγράμματος.

A) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

20-12-2022 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης (για Α. 3000 ανέργων ειδικών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων)

B) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του  του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

07-12-2022 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης (για Β. 7000 ανέργων με εμπόδια ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας)

20-12-2022 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης (για Α. 3.000 ανέργων ειδικών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων)

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

07-12-2022  Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

image003

Διαδικασία αντικατάστασης ωφελουμένων

30-06-2023 Οδηγός Αντικατάστασης Ωφελούμενων

Καταβολή Επιχορήγησης

31-05-2023 Εγχειρίδιο Υποβολής αίτησης καταβολής επιχορήγησης (για Α. 3000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες)

11-05-2023 Εγχειρίδιο Υποβολής αίτησης καταβολής επιχορήγησης (για B. 7000 ανέργων με εμπόδια ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας)

11-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Αληθή Στοιχεία

11-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Καταβολής Μισθοδοσίας

Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης:

Προκειμένου να ενισχυθούν τα άνεργα Αποφυλακισμένα Άτομα, να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού τους και να αυξηθούν οι ευκαιρίες πρόσληψής τους, μειώνεται η απαιτούμενη διάρκεια του χρόνου εκτίσεως ποινής φυλάκισης, που αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα, από έξι (6) σε δύο (2) μήνες

20-03-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση (Τροποποίηση)

20-03-2023  Δείτε εδώ το ΦΕΚ 1602/Β'/15-03-2023 

20-03-2023  Δείτε εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση 25300/09-03-2023

Έναρξη νέου προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 90097/29-9-2022

07-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΟΡΙΣΜΟΙ

Οδηγίες για την Εφαρμογή Υποχρεώσεων Επικοινωνίας και Προβολής Δράσεων Ελλάδα 2.0

Οδηγίες δικαιούχων

Poster Επιχείρησης

Banner Επιχείρησης

A) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση - De Minimis

07-12-2022 Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

B) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του  του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση ΓΑΚ

07-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΜΕ

07-12-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΕ

Συχνές ερωτήσεις ωφελουμένων

 Συχνές ερωτήσεις για την/τον ωφελούμενη/ο άνεργη/ο

image003