Βρίσκεστε εδώ

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, για το έτος 2022.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου της Δ.ΥΠ.Α  προκηρύσσει  ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 226.995,00€ πλέον του ΦΠΑ, ήτοι μέχρι του ποσού των 281.473,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.